72598. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozgásban lévő vonatokkal aló telefonálásra

Meglelem 1918. évi szeptember hó lO-én, MAGY. KIR •Hl SZABADALMI fgjff l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72598. szám. VH/j. OSZTÁLY Berendezés mozgásban lévő vonatokkal való telefonálásra. WERNER VIKTOR GÁBOR SZÁZADOS ÉS WARFVINGE KÁROLY HJALMÁR MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 augusztus hó 27-ike. A találmány arr;a vonatkozik, hogy mozgásban lévő vonatok vagy egyéb mozgó járműveik és egy helytálló hely közötti telefonálásra oly magas frekven­ciájú* váltóáramokat használhassunk, hogy ezek a hallható bangók rezgésszá­mának határán kívül feküdjenek, vala­mint e váltóáramok elvezetésére a vasút­vonal mentén fekvő telefon- vagy tele;­gráfvezetékeket használhassuk és pedig ai adott esetben az e vezetéken egyúttal létesített egyéb forgalom zavarása nél­kül. A magas frekvenciájú áramok a beszédrezgések hordozói gyanánt szol­gálnak, amidőn az előbbiek amplitudáját ismert módon egy, a generátorkörbe kapcsolt mikrofon vagy más váltóáramú ellenállás segélyével, az utóbbival meg­egyezően változtatni hagyjuk. A szándékolt célból a vonaton egy vagy több rezgőkör vah ugyanannyi helytálló körrel indukciós kapcsolatban, amelyeknek indukáló részei a vasútvonal mentén elrendezett telegr&f- ;vagy tele­fonvezetékek által képeztetnek. Hogy a vonatról vagy a vonatra egyidejűleg több beszélgetést lehessen átvinni, a mozgó rezgőkörök mindegyikét egy-egy helyt­álló körrel egyeztetve hangolunk, míg másrészt a mozgó körök és a helytállóak is, elég nagy közökkel vannak -saját rezgőszámukkal egymáshoz képest el­hangolva, hogy interferenciákat elkerül­jünk. Minden egyes rezgőkör mikrofónt é*h egy nagy frekvenciájú generátort vagy detektort és halgatót tart^maz aszerint, hogy küldésre vagy fölvevésre vagy adoft esetben mindkettőre szolgál. A mozgó rezgőkörök indukáló részei célszerűen egy-egy indukálókeretből álla­nak, amelyen egy vagy több vezetékdrót­tekercs van elrendezve és a lehető leg­nagyobb indúkciósfölületet zárja körül. A vezetékdrótot célszerűen egy kocsi fö­dele körül kell fölrakni. A rezgőkörökbe kapcsolt kapacitások, amelyek ezeknek hangolására szölgál­v nak, olykép rendeztetnek el, hogy a ren­des telegráf- vagy telefonáramokkal szemben rendkívül nagy ellenállást fej­tenek ki. Ha tehát közönséges vezetékek a helytálló rezgőkörök képzése végett ily kondenzátorokon át vannak egymás­sal vagy a földdel összekötve, úgy ily összeköttetések az alacsony frekvenciájú áramoji folyására nem gyakorolnak be­folyat. Továbbá az a ,veszély sem állj

Next

/
Thumbnails
Contents