72597. lajstromszámú szabadalom • Villamos áramszaggató

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. mag?, gg^ klr. SZABADALMI ffi g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72597 szám. Vll/g. OSZTÁLY. Villamos áramszaggató. TROSDAHL KNUT MÉRNÖK KRISZTIÁNIÁBAN. A bejelentés napja 1917 április hó S-ike. A jelen találmány villamos áramszag­:gató, melynél az áram levegőnek fölhe­vítése révén szakáttatik meg; a fölheví­tett levegőnek kiterjeszkedésénél ugyanis valamely szigetelő folyadék, pl. olaj egy, a vezetéknek egy részét képező higany­nyal megtöltött csatornába jut úgy, hogy a higany a csatornában szétválik, minek "következtében az áram megszakad. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező áramszaggatónak egy foganatosítási példája metszetben van föltüntetve. Az áramszaggató a szigetelő anyagból készült (1) tartóból áll, melyben egy "W-alakú csatorna van kiképezve, mely akként van higannyal megtöltve, hogy ez a W-alakü csatorna középső ágának csúcsán összefolyik. Az áram (2)-nél ve­zettetik be a csatornába és (3)-nál vezet­tetik el abból. A W-alakú csatornának három fölső csúcsa egy-egy zárt (4, 5, 6) "kamrában végződik, ahol is az áram a {6) kamrába zárt levegőnek vagy gáznak hevítése révén szakíttatik meg. Hogy a küllevegőnek hőmérsékletváltozásai az áramszaggató működését' ne befolyásol­ják, a (6) kamra térfogatát a (4) és (5) kamrák térfogatának összegével egyen­lőre méretezzük. A (6) kamrában a (9) ellenállás van elrendezve, melyen a fo­gyasztandó áram átvezettetik. Amikor az áramfogyasztás egy bizonyos értéket el­ért, a (6) kamrában lévő levegő a (9) ellenállás által annyira fölhevíttetik, hogy a higany a kiterjedt levegő által a (15, 16) csatornákban visszaszorittatik, miáltal az áram a W-alakú csatorna kö­zépső csúcsánál megszaikíttatik. Mihelyt az áram megszakad, a levegő a (6) kam­rában lassan lehűl és a higany a (15, 16) csatornákban fölszállva, a (6) kamra alsó részében ismét egyesül. Gyors és szikramentes megszakítás lé­tesítésé céljából célszerű a higany fölü­letét a (6) kamrábaíi a (7) olajréteggel befödni. Az áramszaggatónak beszabályozása a szabályozható (13) ellenállás segélyével történik, mely a (9) ellenállással párhu­zamosan van kapcsolva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Villamos áramszaggató, jellemezve három, egymással közlekedő zárt . kamra által, melyeknek összekötő csatornája higannyal van megtöltve, és melyek ' közül a középső kamra egy ellenállással van ellátva, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents