72596. lajstromszámú szabadalom • Köleshántoló alzat

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY. K1R szabadalmi lh& hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72596. szám. • • X/a. OSZTÁLY. Köleshántoló alzat. TÖRTELI JÓZSEF FAKERESKEDÓ MAÖYARKANIZSÁN. A bejelentés napja 1916 december hó 19-ike. A köleshántolók alzata eddig parafá­ból készült, aminek a beszerzés nehéz­ségeitől és költséges voltától eltekintve, az a hátránya volt, hogy á parafa köny­nyeri kopott és azonkívül a munka gya­kori megszakítását tette szükségessé, mi­vel gyorsan kiszáradt és ennek folytán meg kellett nedvesíteni. A jelen találmány tárgya fönti hátrá­nyoktól mentes köleshántoló alzat, amely lényegileg egy deszkatalpon a hán­tolókő forgásirányában rézsútosan meg­erősített, növényi vagy állati rostanyar gokból készült lapokból áll. A lapoknak dőlt elrendezése az alzatnak nagyobb tartósságot, rugalmasságot és szilárdsá­got kölcsönöz, mintha e lemezek függő­legesen sorakoznának egymás mellé. Azonos lemezvastagság mellett ugyanis egy-egy lemeznek fölső oldalán szélesebb fölület áll a súrlódásnak ellent, mint •függőleges elrendezésnél. A dőlt lemez­nek szélesebb fölülete kevésbé van ko­pásnak kitéve, mint az ugyanoly vastag, álló lemeznek keskenyebb fölülete, mi­vel a dőlt lemez rétegeinek rostjai a hántolással járó súrlódás alatt lassabban kopnak, mint a. rétegek között lévő ra­gasztóanyag. Ezen körülmény folytán a rostok a fölületen kibolyhosodnak, ami az alzat rugalmasságát fokozza. A ferde elhelyezés a szilárdságot is növeli, mivel az alzatnak az alsó fagyürühöz való erő­sítésére alkalmazott szögek, amelyeik a lemezek irányára célszerűen merőlegesen futnak, több lemezen hatolnak át, azon­kívül a kő forgása által a szögek, vagy a lemezek meg nem lazulhatnak, sőt a szögek folyton jobban és jobban bele­szorulnak az alapba. Az ilyen lapok anyagául papirost, cel­lulózát, továbbá rostanyagokból megfe­lelő kötőányag segélyével előállított masszát, pl. fürészpor, csutkadara és ke­ményítő keverékét stb. vehetjük, amiből a kívánt méretű lapokat öntjük vagy sajtoljuk. Mellékelt rajzon a találmány szeriinti alzatnak két kiviteli alakja van föltün­tetve, amely az 1. ábrán fölül nézetben, a 2. ábrán pedig függőleges metszetben látható. A gyűrűalakú (a) deszkatalpra pl. a papirosból készült vékony (b) lapok, vagy pedig mint az ábrák baloldala mu­tatja, a más alkalmas rostanyagból ké-

Next

/
Thumbnails
Contents