72595. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tüzelőtelepek és effélék hulladékának, különösen forró hamunak, salaknak, pornak stb. -nek elvezetésére

Megjelent 1918. évi szeptember hé lO-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jbm hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72595. szám. II/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tüzelőtelepek és effélék hulladékának, különösen forró hamunak, salaknak, pornak stb.-nek elvezetésére. GRÁFL. HANS V. DER SCHULENBURG'SCHE MASCHINENFABRIK M. B. H. CÉG BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1916 julius hó 10-ike. Jelen találmány oly eljárásra és be­rendezésre vonatkozik, melyeknek segít­ségével tüzelőtelepek, kazánok, kemen­céik, elömelegítők és hasonló telepek hul­ladékát, nevezetesen a forró hamut, sa­lakot, port és efféléket elvezethetjük. E hulladékok elvezetése tudvalevően nemcsak azért okoz nehézséget, mert nagy tömegben termeltetnek, hanem azért is, mert magas hőmérsékletűek és a fejlesztett gázok káros hatásúak. Ezen­kívül a tüzelés is hátrányosan van befo­lyásolva, ha a hamu és salak üzem közben való folytonos eltávolítása folytán min­dig káros fölös levegő lép föl. Ha viszont elzárókészülékeket alkalmazunk, akkor ezek a túlmagas hőmérséklet káros és a forró por bomlasztó hatásia alatt állanak és rendesen rövid üzembenlét után már fölmondják a szolgálatót. Ezektől elte-, kintve, a tüzelés hulladékait lerakás előtt le is kell hűteni. E hátrányokat jelen találmány akként szünteti meg, hogy a hamugödör torko­lata nem vezet, mint eddig, a szabad' térbe, hanem víz alatt végződik, úgy hogy az eltávolított hamú anélkül, hogy a levegővel érintkeznék és anélkül, hogy bármily csappantyú vagy tolattyú nyittá­tott volna, a vízzel telt gyüjtőmedencébe kerül. Ezzel meg van akadályozva a kárté­kony hűtést előidéző friss levegőnek a hamujáratokon át a tűztérbe való beju­tása. Másrészt, a lehulló hamut vagy sa­lakot a víz rögtön oltja, ami az egyébként gyakran előforduló gyuladásolkat — me­lyek szabad levegő hozzájutasa révén könnyen előfordulhatnak — biztosan megakadályozza. Nem kevésbé jelentős körülmény a különben igen hamar tönkremenő elvezető csövek nagy élet­tartama, amit az is elősegít, hogy ezek minden mechanikai cl zárókészülék nél­kül készülvén, a legegyszerűbb szerkeze­tűek. A találmány szerint ekként a gyüjío­medencébe került hulladék levegő hozzá­jutása nélkül, a szolgálattevő munkások minden háborgatásától menten,, a gép­berendezés minden hátrányos befolyáso­lása kizárásával távolíttatik el. Ez azáltal történik, hogy a gyüjtőmedence az 1. ábra szerint szállítócsatornává van kiké-

Next

/
Thumbnails
Contents