72593. lajstromszámú szabadalom • Fékezőkészülék szövőszékek lánchengerei számára

Megjeient 1918. evi szeptember lio lO-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi ^éö hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72598 szám. Xiv/t>. OSZTÁLY. Fékezőkészülék szövőszékek lánchengerei számára. GERHARDT ÁGOSTON- GYÁROS BÉCSBEN, MINT NETTEL LAJOS SZÖVÓTECHNIKUS BÉCSI LAKOS JOGUTÓDJA., A bejelentés napja 1917 augusztus hó 39-ike. Hogy a szövőszékeknél a lánc kellő feszültségben tarlassék, anélkül, hogy a szád képezésére s/ükséges utáneragedő­képesség megszűnjék, a lánohengert fé­kezni kell, ami eddig súllyal terhelt kö­tél segélyével történt, mely a lánchenger köré van csavarva. A fékezés eztn inódja azt a hátrányt mutatja, hogy a fából készült lánéhen­gerbe illesztett fémből való ágyazócsapok rövid idő múlva meglazulnak. Ezen meg­lazulásnak az az oka, hogy az ágyazó­csapot közvetlenül körülvevő lánchenger­anyag az erős féksúíyterhelés Következ­tében meglazul, úgy hogy a hengeres fu­rat, melyben az ágyazó csap helyet fog­lal,, kifelé kúpos lesz. Az ágyazócsapokat tehát, hogy újból srilárdan üljenek, be kell ékelni. Ilymódon a lánchenger tar­tóssága lényegesen megrövidül. Ezen fé­kezőkészülék további hátránya a kötél erős kopásában és a súlyokkal váló kö­rülményes kezelésben áll. A jelen találmány tárgyát képező fé­kezőkészülék mindezen hátrányokat tel­jesen kiküszöböli, mimelle'tt különleges -kiképzése folytán még lehetővé teszi, hogy a rendezett láncfonalak szétosztas­, i sanak, mielőtt a keresztfához jutnának. A találmány szerinti fékezökésZüléK á lánchengert közrefogó két, a lánohenger­hez" különböző erővel szorítható fékpofát ból áll és pedig akként, hogy a lánchen­geren mindegyik oldalon egy fékpofapár ül, melyekben a lánchenger fölött egy ennek hossztengelyével párhuzamosan él­rendezett, egyik felén jobb és másik fe­lén bál csavarmenettél ellátott orsó for-. gatliatóan van ágyazva, mely egyrészt a , fékpofapár forgását meggátolja, ameny­nyiben a lánchenger forgásánál"* a lánc­fonalakhoz támaszkodik, míg másrészről a rendezett láncfonalakat a keresztfa előtt olymódon osztja szét, hogy a csa­, varmerfetekbe hatoló láncfonalak moz­gásuknál az orisót forgatják és ezáltal ameddig feszültségük ezt lehetővé teszi, kifelé tolatnak, mire a csavarmeneteken át eredeti helyzetükbe visszapattannak. A találmány értelmében a fékezőkészü­lék egy további kiképzése szerint a fék­'készülék egyúttal a lánchenger csap­ágyait is képezheti, . mely célból a két fékpofapár egy-egy pofája a szövőszék­állványon szilárdan van megerősítve, mimellett a jobb- és balcsavarmenettel

Next

/
Thumbnails
Contents