72592. lajstromszámú szabadalom • Statisztikai és hasonló célokra való kártyák és készülékek azok osztályozására

N Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY ^ KIR. szabadalmi jrv hivatal SZABADALMI LEÍRÁS » 72592. szaru. VII/c. OSZTÁLY Statisztikai és hasonló célokra való kártyák és készülék azok osztályozására. liedstrand károly emil lénárd kir. nyugdíjigazgatóság! intéző stockholmban. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 16-ika Valamely anyagnak statisztikai meg- I munkálásánál legiöbbnyire _k ár tv a Rend­szert alkalmaznak. Ezen munkánál a statisztikai anyag minden egyes „egyéne" (egysége) számára egy kártyát állítanak föl és az egyén kártyáját megjelölik. A liártyára oly jeleket alkalmazunk, me­lyek a csoportokat adják meg, melyhez az illető egyén bizonyos beosztási rend­szerekben. tartozik. Ma a, statisztikai primer-anyagot kártyaalakra hoztuk, akkor a kártyák ezen jelek szerint cso­portokra osztatnak. "Ezután minden egyes csoport kártyáit megszámláljuk vagy pedig mindegyik csoport kártyái­nak bizonyos számadatait összegezzük. Az így kapott számok vagy összegek együttesen statisztikai táblázatot képei­nek, mely a statisztikai anyag megmun­kálásának első eredménye. Azon 'időtrabló munka megkönnyíté­sére és megrövidítésére, mely a föntjel­zett megjelölésekre, valamint a kártyák osztályozására és megszámlálására szük­séges legtöbbnyire olymódon járnak el, hogy a kártyákál azok különböző részein oly kivágásokkal (kicsákózásokkal) lát­ják el, hogy a kártyák osztályozása és megszámlálása valamely készülék segé- ' lyével eszközölhető. Jelen találmány célja a kártyákat bizonyos rendszer sze­rint berendezésekkel és kicsákozás'okkal ellátni, melyek a kártyák gyors és egy­szerű osztályozását teszik lehetővé. A ta­lálmány. tárgya továbbá egy osztályozó készülék, mely a találmány értelmében készült kártyák szerint van szerkesztve. A találmány és használatának köny­nyebb megértése céljából a kicsákozási rendszert és az ennek kapcsán alkalma­zott osztályozó készülékkel való osztá­lyozó eljárást a következőkben ismer­tetjük. A kártyákon minden beosztási alap számára egy meghatározott rész talál­ható, mely beosztási alap szerint a kar­iyákat osztályozni kell, pl. kor, vallás, családi állapot stb. A kártya mindegyik ily része egy bizonyos pontból kiinduló, bizonyos irányban haladó, különböző hosszúságú kicsákozással van ellátva, úgy hogy egy meghatározott hosszúságú kicsákozás egy bizonyos részen belül az említett résznek megfelelő beosztáson belül egy meghatározott csoportot jelöl meg. Ha pl. a kártya kérdéses, része a

Next

/
Thumbnails
Contents