72590. lajstromszámú szabadalom • Főzőláda

•Megie'em 1»18. évi szeptember Uó lO-en. MAGY. szabadalmi 72590. szám. Il/h. OSZTÁLY. Főzőláda. hirth albert mérnök és gyáros stuttgart­- cannstattban. A bejelentés napja 1917 október hft 9-ike Elsőbbsége 1917 miroius hó 24-ike. Az eddig használatos főzőládáknak,­melyek több fazék számára vannak be­rendezve, az a hátrányuk, hogy az eset­ben, há a ládában csak kevés vagy csak egy fazék van elhelyezve, üres hely ma­rad,, amelynek légtartalmát á fazék ha­szon nélkül melegíti és amelyben a ke­• letkező légkeringés kellemetlen hűtést okoz. Szerény viszonyú emberek számára a forgalomban léVő főzőládá'k, amennyi­ben egyáltalában célszerűek, nagyon 'drágák. Jelen találmány célja ezen hátrányok kiküszöbölése. A bejelentés tárgyát képező /őzöláda lényegében három laza részből áll* és pe­# dig kéregpapirból vagy más rossz hőve­zető anyagból készített, két oMalon nyi­tott üreges kettős hüvelyből, mélynek: szélei rászorított íémsinek által vánuaik tömítve és összeköíve, továbbá hőszige­telő fenékből is a bélaS henger üregé­ben szorosan eltolható födőből, ' me'y azután, ha az üreg n'tics teljesen íoző­, edényekkel kitöltve, szorosán a főző­«edény födőjére sűlyesztetik le és ily mó­•don a főzőládának á főzőedény által me­legítendő terét a lehetőségig csökkenti. A, talál!mány tárgyának példakép vett fogariatosítási alakja a mellékelt rajzban van föl tüntetve, és pedig az ' 1. ábrán a fözöládán • ál vett függélyes hosszmetszetbén, a > '2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán a főzőláda, n<eiy részeire Van szétbontva, az 1. ábrának megfelelő ábrázolásban látható. Á kéregpapirból való (a) henger, meiy egy vagy. több, 'egymás íqlé helyezett (b) fazekat vehet föl, hőszigetelő ^ fenék­kel, van ellátva, rijely számára célszerűen hullámos kéregpapír! használunk és be­lül lakkozva vagy más alkalmas bevo­nattal van ellátva, hogy a forró gőzök ne befolyásolhassák. Az (a) henger körűi kéregpapirból vagy hasonló anyagból egy második, külső (d) henger van el­rendezve, úgy hogy a két henger Között höszigetelésfcép szolgáló, .elegendő nagv közbenső (f) tér marad. , . A hengerek U-keresztaetszefcű (g, h) gyűrűk által fölül ós alul. össze vannak kötve. Ezen gyűrűk is kéregpapirból ké­szülhetnek és a szélben átnyúló- kap­csokkal vagy gyürűalakú, U-kéresztmet-

Next

/
Thumbnails
Contents