72589. lajstromszámú szabadalom • Eljárás golyós csapágyak megosztott tokjain a belső fölületek előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72589.. V/e/l. OSZTÁ LY. Eljárás golyós csapágyak megosztott tokjain a belső fölületek előállítására. grönkvists mekaniska erkstads aktiebolag cég katrineholmban. \ A bejelentés napja 1917 jalius hó 12-ike. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 2Ö-ika. A találmány tárgya eljárás golyós csapágyak megosztott tokjain a belső fö­lületek előállítására. Ez az eljárás külö­nösen olyan csapágytokokhoz alkalmaz­hatók, melyekben egy sugárirányú, nyo­más fölvételére való csapágy és egy vagy több, a tengelyirányú nyomás fölvételére való csapágy van elrendezve, úgy hogy a toknak több olyan fölülete van, mely­lyel a csapágy mozgatható részei érint­keznek. A találmány lényege abban áll, hogy az emiitett fölületéket maró vagy, hasonló szerszám segélyével munkálok meg, il­letve alakítjuk, olyképen, ho§^ a tokré­szeket egymáshoz közelítjük (összecsa­varjuk), miközben az összes belső fölü­letek' egyidejű megmunkálására alkalma­san kiképezett szerszám a tokba van be­zárva. Az eljárás megértésére a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján a szóban forgó csap­ágytokok két foganatosítási alakját tün­tettük föl. Ezen csiapágytokok két szoká­sos módon beállítható támasztó golyós csapággyal és egy szintén beállítható ra­diális golyós csapággyal vgnnak ellátva. A találmány tárgyát képező eljárás, mellyel a golyós csapágyak mozgatható futógyűrüi számára való csúszófölülete­kei állítjuk elő, az ábrázolt csapágyto­kokhoz kiválóan alkalmas. A rajzon (10 ós 11) jelöli a tokrésze­ket, (2) a sugárirányú golyós csapágy belső futógyíírűjét, mely a (3) tengelyen van szilárdan megerősítve; (4) ugyan­ezen csapágy külső futógyürüje, mely a kivájt gömb alakú (5) futópályával van ellátva és a (10) tokban tengelyirányban eltolható; a futógolyók (6)-tal vannak jelölve. A támasztó golyós csapágyaknak szférikus fölületekkel bíró két (7, 7) gyű­rűje a sugárirányú golyós csapágy két oldalán, egy-egy a tokban elrendezett ki­metszésbe van helyezve. Ezen kimetszé­sek 'kivájt gömb alakjában vannak kiké­pezve, melynek középpontja egybeesik az (5) szférikus futópálya középpontjá­val.'Ez a középpont a rajzon (8)-cal van. jelölve. Azokat a golyókat, melyek a vég­nyomást fölfogni vannak hivatva, (9, 9) jelöli. Ezen golyók a (7, 7). gyűrűk és a, (3) tengelyen megerősített (24, 24) gyű­rűk között gördülnek. A tok két (10) és (11) részből van összetéve, melyek közül a (10) tokrész a

Next

/
Thumbnails
Contents