72588. lajstromszámú szabadalom • Fékkapcsolás elektromos elektromos hajtású járművek részére

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. MAGY. KIR. szabadalmi jbn hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72588. szám. VlI/g. OSZTÁLY. Fékkaposolás elektromos hajtású járművek részére. allgemeine elektricitáts-gesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1917 április hó 30-ika. Elsőbbsége 1916 március hó 29-ike. Motorok rövidzárlati fékezésének ve- | szély esetében mágneses fékek által való | támogatására sok esetben a fékeknek idegen gerjesztést adnak. Az ezen célra szolgáló ismert kapcsolások legtöbbjje a fékek vagy a motorok átsarkosítását engedte meg. A jelzett cél elérésére ahhoz az eljárásihoz is folyamodtak, hogy a fé­keket a rövidzárlati fékezés befejezte után a mótoráramkörből kiiktatták és a* hÉjlózatárammal táplálták. Egyes esetek­ben a rövidzárlati áramkört záró külön földvezetékben fekvő segédellenállásokat is használtak az említett hátrányok el­kerülésére. Ez azonban viszont a tiszta rövidzárlati fékezés teljes kihasználását akadályozta meg. A találmány tárgyával az összes hát­rányokat a lehető legegyszerűbb módon kerülhetjük el. A mellékelt rajz 1. ábrája a menetkapcsolást, 2. ábrája pedig a fékező kapcsolást mutatja. A tiszta rövidzárlati fékezésnél a fé­kező ellenállásnak használt menetellen­állás egyik végpontjával a földhöz van kapcsolva, míg a (3) fegyverzetből ési a | (4) gerjesztésből álló mótorcsoport és az | (5) fékcsoport sorba kapcsolt részeinek nem földelt végpontja a (2) ellenállás. (6) vándorló kontaktusiához csatlakozik. A mótorrészek a kontaktushoz oly mó­don vannak csatlakoztatva, hogy a rövid­zárlati fékezőáram a (6) vándorló kon­taktustól a (3, 4) mótorrészeken és az (5) mágneses fékeken keresztül a földhöz halad. , A leírt kapcsolás egyszerűen és minden egyéb segédeszköz nélkül lehetővé teszi, hogy a motorokat először tiszta rövid­zárlati fékezéssel bármilyen kívánt mi­nimális fordulatszámig lefékezzük, vagyis annyira, hogy a (2) ellenállás a rövid­zárlati fékező áramkörből teljesen kikap­csoltassék. Ezáltal tehát a járművet tel­jesen meg is állíthatjuk. Különös esetek­ben, pl. ha veszély forog fönn, ezenkívül' még a (7) kapcsoló útján az ellenállásr­nak nem földelt végét veszély nélkül az (1) hálózatra kapcsolhatjuk. Ebben az esetben a mótoráramkörhöz képest rö­vidrezárt (2) ellenállás megfelelő részét a (6) vándorló kontaktussal fokozatosan újból be kell kapcsolni és pedig annyira, hogy a hálózatáram kellően nagy része, a rövidzárlati fékező árammal azonos

Next

/
Thumbnails
Contents