72587. lajstromszámú szabadalom • Melegvízfűtés hőtárolóval

Megjelent 1918. évi augusztus hó 29-én, MAGY. SZABADALMI 72587. szám. II/h. OSZTÁLY. Melegvizíífltés hőtárolóval. dr züblin vilmos mérnök winterthurban (svájc). A bejelentés napja 1917 jnlins hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 17-ike. A találmány melegvízfűtésre vonatko­zik, amelynél a hsvMbcn melegített vizei úgy a höleadó rendszerbe, mint egy hő­tárolóba vezethetjük a ki-, illetve vissza­áramláshoz csatlakozó összekötő vezeték útján. A találmánynak az a jellemzője, hogy a hőtároló egy a hőt jól záró du­gattyú által egy fölső meleg és egy alsó hideg víztérre van szétválasztva ép hogy egyrészt a hőleadér-ndszert átáramló víztömeg, ftiásrészt a hcvitőn átfolyó víz­tömeg két egymástól független szállító­közeggel akként szabalyozlatik, hogy abban az esetben, ha ! öbb melegített víz szállíttatik, mint amennyire a hőltadé­réridszernek szükségé ^3n, a fölös Víz­mennyiség a meleg víziérbe szorittatík, míg kisebb teljesítmény esetén a nem szállított víztömeg a hideg \Tztérbe folyik. Vízhevítő gyanánt pl. egy gőzgép- vagy gőzturbinatélep fölületi kondenzátora szolgálhat, amelyben a vizet a fáradt gőz hevíti. Ugyanarra e célra azonbötíi bár­mély más liőmdfor (pl. gáz- vágy oláj­mótor) által leadott Melegei is használ-A jeHemzéft fajtájú neféhdezés fölég távfűtésre alkalmas, hieTyekkél egyes metegvíz-fütőté'le^jéktíl vágy pedig Kés­ségek vagy városok házait kell rilélefe vízzel táplálni. E célra a központbáíi valamely hőerőgéptelep által leadott rtíö­leget egészen vagy részben, vagy pétiig más hőforrásokkal kapcsolatban ls iiász­nálhatjuk ki. Míg a- berendezés, melynél csupán á hőtárolóban elrendezett választó dugaty­tyút alkalmaztunk a legegyszerűbb, él­képzelhető még oly berendezés is, mély­nél a hőtároló meleg és hideg víztere egymás mellett van elrendczVe és íöíHl egy-egy dugattyúval lefödve, míg a du­gattyúk fölött két, egymással összekötőit vízoszlop áll. A csatolt rajzon a találmány lárgyáhafk két kiviteli példáját látjuk távfűtés cél­jára. Az 1. ábrán két, egymás fölött elféndezelt víztérrel és a hőtárolóban csupán égy dugattyúval ellátott kiviteli alák ván föl­tüntetve. A 2. ábra oly kiviteli alak Öt siétolS/tet, mélybén a Hőtároló két egymás íiiéllc'tt elrendezett víztérrel és Két (fugaittyúvéfi van ellátva; a 3. és 4. ábra a dugattyú 'céMerö kiviteli alakját rtiutalja. Az 1. ábra szerinti htffáíóló Wégfcícfó

Next

/
Thumbnails
Contents