72586. lajstromszámú szabadalom • Ajtózár

Megjelenít 1918. évi augusztus hó 2 9-én. MAGY. g*^ K1R SZABADALMI fgj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 73586. szám. Vill/d. OSZTÁLY. Ajtózár. SZATHMÁRY MIHÁLY RÉZÖNTÖ CSEPELI LŐSZERGYÁRBAN. A bejelentés napja 1917 m&retas hó 17-ike. Jelen találmány tárgya ajtózár, mely fölöslegessé teszi a ma használatos ajtó­cárak kilincseit; szerkezetében ,és kezelé­sében is sokkal egy&zerübb amazoknál, elhelyezése kevésbé föltűnő és lehetővé teszi, hogy az ajtó vékonyabb faanyag­ból készüljön. A találmány lényegében az. ajtófélfában elhelyezett kétkarú emelőből áll, mely­nek az ajtó felé ésö karján akasztóhorqg van.,Ez az aikasztóhorog az ajtó csukása­kor rúgóhatás folytán az ajtóra erősített pánt mögé aíkad, s az ajtót zárt helyzeté­ben tartja mindaddig, míg a kétkarú emelőnek az ajtófélfából kiálló egyik karja el nem mozdíttatik olyképen, hogy az ajtó. pántja az ^kasztóhorog mögül kiszabadulhasson. Az ajtó zárt helyzet­ben való tartása kulccsal is biztosíthatók Mellékelt rajz ,a találmány i\éhány példaképem kiviteli alaikját mutatja be és pedig: 1. ábra metszet a 4. ábra B—B vcvnala szerint, 2. áljja ugyanaz a zárnak nyitott hely­zetében, , 3. ábra metszet az 1. ábra A—A vo­nala szerint, 4. ábra vízszintes metszet az ajtón « egy ajtófélfán keresztül, 5. ábra a 4. ábrához hasonló metszet egy másik kiviteli ,alak esetiében, 6. ábra ugyanaz egy harmadik kivitel esetében, 7. ábra metszet a 6. ábra C—C vonala szerint és végül 8. ábra. metszet a 7. ábra D—D vonala .szerint. A (20) ajtófélfába vésett tokban (9) csap körül elforgatható kétkarú emelő van elhelyezve, melynek egyik. (6) kar­ján (5) akasztóhorog foglal helyet. Ez az aikasztóhorog a (12) rúgó hatáséra a (2) ajtóra erősített (3), pántnak (4) bevágá­sába akad, ha az ajtó csukott helyzetiben van. Ha az emelő (6) karját lenyomjuk, illetőleg az ajtófélfa ellenkező oldalán kiálló (10) karját fölemeljük, az ajtó ki­nyitható. A csukvatartás biztosítására szolgál egyrészről az emelőkar (6) karja alá fordítható (7) lemez, másrészről pe­dig az emelőnek orrszerüen kiképzett (13) harmadik karja,, melynek útjába kulccsal való elzárásnál egy (16) ütköző kerül s .ezáltal az emelőnék elmozdítását megakadályozza. Ez a (16) ütköző egy (15) karon Van elhelyezve, mely (14)

Next

/
Thumbnails
Contents