72585. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csupasz vagy már szigetelt villamosvezetékeknek hézag- és varratmentes borítására

Megjelent 1918. évi szeptember hó lO-én. SZABADALMI t. m - -•>•»•• í-tf HIVATAL* 72585. éM&tá: Vlí/g. OSZTÁLY. B és beí*endMséB csupasz viagjr már '•'^TilIamoVTez^etnit és v^rratmentes boritáféála? magyar siémfe^s-sctíücketít-mbvfek' vllla^bsságí tí&zvén'v­társasá& cég budapesten. A béjdeatÍA* napja 191 é tuieptitab^r hó 2&-ike. ElsSbbséffé1 ldlá deoembef hó l4-ik«. Villamos vezetékeket eddigelé nyfers gumival, regenerált gumival, guttaper­cháVal, balatával és más efféle anyaggal három különböző eljárás szerint szoktalk szigetelni és pedig: 1. az egyik eljárás csupán nyers gu­mival, regenerált gumival és hasonló anyagokkal való szigetelésre vonatkozik JS abban áll, hogy a belőlük vágott csíko­kat hosszában a vezetékhez víve, két rovátkás henger között úgy sajtoljuk föl rá, hogy a vezeték két oldalán egy-egy vékony uszony jön létre. k 2. A második módszer szerint nyers gumi-, regenerált gumi-, guttapercha-, balata- és más hasonló anyaggal sziget é­lünk és pedig akkép, hogy a fölmelegített s egy patricán át bevezetett anyagot a vezeték köré sajtoljuk. A matrica és a patrica térköze szabja meg a szigetelő réteg vastagságát. 3. A harmadik eljárásban szintén nyers gumit, regenerált gumit, guttaperchát, balatát és más hasonló anyagot haszná­lunk és pedig a szalagokra vágott anya­got bizonyos szögben fektetjük a vezeté­kek körül, úgy hogy ezt a spirális szalag, magamagát többé vagy kevésbé átla­polva, haránt irányban borítja. Az elsősorban és a harmadiknak emlí­tett eljárjás nyilvánvaló hátránya, hogy a vezeték borítása nem egészen varrat-és hézagmentes és hogy pl. nyers gumi és regenerált gumi esetében a rákövet­kező vulkánizálás dacára a köpeny vala­mennyi részének tökéletes tömítettsége nincs biztosítva. A másodsorban említett eljárásnál ily hátrány nincs ugyan, de ez esietben épp úgy, mint az 1. és a 3. eljárásiban, a veze­téknek pontos helyzete a szigetelő köpeny közepében, valamint ez utóbbinak egyen­letes vastagsága nincs biztosítva. Végül mind a három eljárásbán a szi­getelő köpeny tömörsége az egyenlőtlen mechanikus nyomás folytán nem egyen­letes, ami további hátránya az ismert eljárásnak Az új találmánnyal az eddigi gyakor­latban tapasztált e hátrányokat szüntet­jük meg akképen, hogy a pelyhes, rostos vagy plasztikus állapotban lévő szigetelő anyagot a rajta átvont vezeték körül gyors forgásba hozzuk; az eljárás foga-

Next

/
Thumbnails
Contents