72584. lajstromszámú szabadalom • Számláló önműködő mérlegekhez

úgy hogy lesülyed. A (12) emelő lefelé haladásában (14) karja a (7) sin (15) toldata alá nyomást gyakorol, úgy hogy , a sin megemeltetik, miközben a 2. ábrán látható helyzetbe jut. Amint a lejtős mérleg által a túlsúly le van mérve, ismert berendezéssel a teherserpenyő átibillentetik; az átbillen-. tés alkalmával szintén ismert módon a (16) horgony a (18) tengelyre erősített (17) bütyök által mozgattatik. A (18) tengely elforgásánál a rajta megerősített (19) bütyök a (7) sin (20) orra alá nyúl és azt még jobban emeli föl; eközben az elforgatható (21) kilincs a (8) fogazott korong égy foga alá nyúl és ezt a koron­got egy foggal továbbforgatja (3. ábra). Tehát a százas kŐrong (vagy ezres ko­rong stb.) mindenkor egy számmal to­vábbforgattatik, amint a mérésnél a túl­súlyok a 100 kg. vagy 1000 kg. s. i. t. ma­gasságot elérték,.mert csak ez esetben áll a (7) sin (20) orrával a (19) bütyök ható körzetében. Miután a (7) sin a (19) bü­työk által megemeltetett és ha a (18) tengely továbbforgatásánál a (17) bütyök a (16) horgony (22) bevágását elérte, a (16) horgony fölső (23) foga a (24) szálló kerékbe kapaszkodik, ami által az elfor­gattatik. A (24) szállókerék elforgatásá­nál elmozog a vele kapcsolatos (25) fo­gaskerék is, mely a (26) fogaskerékbe kapaszkodik, ami által a (6) százas ko­rong a legkisebb súly felével forgattatik tovább. A (16) horgony visszamozgásánál a százas korong a legkisebb súly másik leiével forgattatik tovább. Ha eszerint a mérleg csak a legkisebb súlyt kapja* az (5) tízes korong nem for­gattatik el, mert ez esetben a lejtős mér­leg nem leng ki és ennek folytán az egyes- és tizes korong hajtásához szol­gáló (11) hajtórúd nem mozgattatik el. A (7) sin eszerint legkisebb súlyoknál nem emeltetik meg, de a (16). horgony közben kétszeri elmozgásával a legkisebb súlyt-följegyzi. Hogy a (7) sin a (8) fogazott korong útján és a (16) horgony a (24) szálló­kefék és a (25—26) fogaskerekek útján a (6) százas korongot egymástól függetle­nül elforgathassák, a (27) fogaskapcsolás l(4. ábía) van elrendezve. A (27) fogas kapcsolás helyett megfelelő más kapcso­lást is lehet bekapcsolni. A teherserpenyő átbillenésénél a (18) tengely annyira elforgattatik, hogy a rajta megerősített (28) kar baloldali (29) végével a (13) sin (30) karja alá nyúlhat és a teherserpenyő viss^alengésénéd a (13) sint, valamint a (12) emelőt a kez­deti helyzetbe (1. ábra) emeli; amelyben ezen részeket a (11) kilincs ismét rög­zíti. A (13) sin fölemelése alkalmával a (7) sin" leesik és ezáltal szintén kezdeti hely­zetébe kerül vissza. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Számlálómű önműködő mérlegekhez ' a legkisebb súlyok és mindenkori túlsúlyok egyidejű • jelzésével, jelle­mezve a (21) kapcsolókilinccsel ellá­tott (7) sin által, mely a (4, ,5) túl­súlyszámlálótól a (6, s. i. t.) legkisebb súlyt számlálóra való-tizes átvitelhez a túisúlyszámláló (5) tizen korongjá­nak közvetítésével a (20) emelő orral a legkisebb súlyt számláló kapcsoló hajtóművének (a 18 tengelyen) ható körizetébe emeltetik, úgy hogy ezen kapcsoló hajtómű a teherserpenyő kiürítésénél egymásután az említett tizes átvitelt, (a 19 bütyök útján) és a legkisebb súlyt számláló közönséges kapcsolását (a 17 bütyök útján) esz­közli. 2. Az 1. igényben védett ^számlálómű fo­ganatosítási alakja, jellemezve a tizes átvitelnél a túlsúlyt számláló által ki­oldott (12) súlyemelő által a (7) sín­nek a teherserpenyő kiürítése által befolyásolt berendezés (19 kar) meg­emelésére. 3. Az 1. és 2. igényekben védett szám­lálómű foganatosítás! alakja, azáltal jellemezve, hogy a teherserpenyő ki-

Next

/
Thumbnails
Contents