72578. lajstromszámú szabadalom • Sűrített levegővel hajtott munkadarabadagoló zarándokjárású hengerművekhez

fttegjelént 1918. évi awgusztng ho 29-en. aíagy. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI L 72578. szám. xii/e. OSZTÁLY Sűrített levegővel hajtott munkadarab-adogató zarándokjár ású hengerművekhez. fexer frigyes festó freiburgban A bejelentés napja 1916 november h<S 27-ike. A jeleli találmány tárgya hengerből és dugattyúból álló, sűrített levegővel vagy effélével működtetett munkadarabado­gató zarándokjárású hengerművekhez. A találmány lénybe abban áll, hogy a hajtóközeg (sűrített levegő) egy része a munkadarabadogató lefékezése céljából a hajtóközegnek a dugattyút mozgató főtömegétöl önműködően elkülöníttetik és a lefékezés megtörténte után ahhoz isimét visszavezettetik. Ily módon az az előny származik, hogy a hajtóközeget veszteség nélkül használhatjuk föl a fé­kezési munkára. A találmánynak egy kiviteli példáját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a berendezés hosszmetszetét, á 2. és ábra pedig annak egyes rész­leteit mutatja nagyobb léptékben. Mint a rajz 1. ábrájából látható, az (a) henger két végét két (b) és (c) csőveze­ték köti össze egymással. A (b) vezetékbe a szabályozható (d) nyomószelep, a (e) vezetékbe pedig az ugyanolyan (f) szelep van iktatva. A (g) munkadarabot a (h) tövis és az (i) kapcsolórész köti össze szilárdan a (k) dugattyú (j) rúdjával. A (d) szelep tetszőleges kivitelű lehet, azonban célszerűen a 2. ábrán látható kiképzéssel bír. Ennél egy kívülről el­forgatható (m) csavarorsó van alkal­mazva, amelynek (n) ütközőt hordozó vége és az (o) szeleptest közé megfele­: lően méretezett (p)~rúgó van iktatva. Hasonló berendezéssel bír a 3. ábrán, föltüntetett (f) szelep is, amelynél a be­állítható (q) orsó (s) ütközötárcsája a (t) rugóhoz, ez pedig másik végével az.. (u) szeleptesthez feks^k. A • zarándakjárású hengermű hengereit (x) és (y) jelzi. A munkamód a követ­kező: Az (e) nyíláson át a henger munka­végébe lépő nyomóközeg, pl, sűrített le­vegő a (k) dugattyút rudazatával és a (g) munkadarabbal együtt jobbra moz­gatni, vagyis a munkahelyzetbe előre­lökni törekszik. Ez természetesen csak akkor történhetik meg, ha az (x, y) hen^ gerek a munkadarabot szabaddá teszik. Az 1. ábrán íöltüntetett helyzetben a hengerek a kiugrásaik által fogva tartott, munkadarabot éppen elbocsátani készül­nek, Ha a hengerek a munkadarabot már nem tartják, akkor a dugattyú a reáható nyomásnak enged és ennek foly­tán a (g) munkadarabbal együtt jobbra löketik. A (k) dugattyú jobbfelőli olda­lán azonban már ezen mozgás előtt sű­rített levegő volt, amely a dugattyúnak.

Next

/
Thumbnails
Contents