72576. lajstromszámú szabadalom • Készülék szarvas vagy hasonló szikraközös villámhárítók beállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 29-éu. M^GY. gg^ KIR. SZABADALMI jHw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72576. szám. VII/b. OSZTÁLY. Készülék starvas vagy hasonló szikraközös villámhárítók beállítására. ZIPEHNOVSZKY FERENfc FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. k bejelentés napja 1915 április hó 5-ike. Szarvas villámhárítók megbizható mű­ködésére fontos, hogy a szarvak közötti légköz nagysága pontosan az illető vil-: lámhárító által védett vezeték üzé>mfftei szültségének megfelelően legyen .beál­lítva. A találmány, tárgya oly készülék, melynek segélyével a szarvas villámhá­rítók szarvai közötti légközriek az üzem­feszültséghez mért pontos beállítását, esetleg feszültség alatt is, könnyen, gyor­san és megbízhatóan végezhetjük, illetve ellenőrizhetjük. • A találmány szerinti készüléket egy szigetelő markolattal ellátott, a villám­hárító szarvai közé tolíhiató. ékalakban keskenyedő, az ék hosszirányában alkal­mazott hosszmérték-, illetve empirikus feszültségbeosztíás mentén eltolhatóan vezetett és e beosztással összejátszó mu­tatóval ellátott, a villámhárító szarvaiba ütköző tolókával fölszerelt test jellemzi* A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy megoldását mutatja példaképen. 1. ábra a készülék nézete a fogantyú­rész metszetével. 2. ábra a tolóka és a mérőék egy da­rabjának oldalnézete. ; 3. ábra . pedig az 1. ábra 3—3 vonala saeririti keresztmetszet A rajzban bemutatott megoldás szerint a szarvas villámhárítónak keresztmet­szetben föltüntetett (1, 1) szárai között meghagyandó (2) légköz * meghatározá­sára szolgáló, ékalakban keskenyedő (3) test, amelyet egyszerűség kedvéért mérc­éknek nevezek, keresztalakú kereszt­metszetű fémsinböl áll, amelynek két szemközt' fekvő (3', 3') bordája az egész mérőék hosszában egyenlő szélességű, míg (3", 3") bordái a mérőék tövétől annak csúcsa felé csekély ékszöggel ék­alakban keskenyednek. A mérőék töve a (4) szárral a szigetelő (5) markolatba van erősítve. A szigetelés biztosabb, ha a markolat több (7) kari­mával készül és ha kettős szigetelés vé­gett külön (6) szigetelőhüvelyt húzunk a mérőék (4) szárára. A mérőék egyenletes szélességű (3*) bordái vezetik a (8) tolókát, melynek (9) szárnyaiból a beeresztett (10) acélélek ugranak ki. A tolókát alsó oldalán lévő (11) szo­rítócsavarral rögzíthetjük. A (11) csawar elvesztését az gátolja, hogy feje a tolóka (12) kivágásába nyúlik. A tolóka fölső oldalán a (13) leolvasó-'

Next

/
Thumbnails
Contents