72568. lajstromszámú szabadalom • Berendezés munkadaraboknak szerszámgépekbe való befogására

Megjelent 1»18. évi augusztus hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72568. szóm. XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés munkadaraboknak szerszámgépekbe való befogására. MASCHINENFABRIKS-ACTIENGESELLSCHAFT N. HEJD CÉG STOCKERAUBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 24-ike. A jelen találmány tárgya berendezés hengeres, vagy más alakú munkadara­baknak szerszámgépekbe, pl. lövedékek­nek, melyeket leesztergályozni, vágy ki­fúrni akarunk, esztergapadokba, illetve fúrógépekbe való befogására. Ez a be­fogóberendezés olyan befogóbélésből (tokmányból) áll, mely a munkadarab alakja szerint, vagy magának a munka­darabnak hatása alatt a befogáskor ön­működően, vagy valamely1 húzó7 , vagy nyomószerv működtetésével kényszer­mozgásulag záródik össze a munkadarab körű], hogy ezt befogja. A mellékelt rajzon az 1. ábra hosszmetszetben tüntet föl egy ilyen önműködően ható, pl. eszterga­padon leesztergályozanidó Jövedékekhez való befogóberendezést,, rnig a 2. ábra metszetben mutat egy fúró­gépbe beillesztendő, szintén önműködő hatású befogóbélést. A 3. és 4. ábra végül ' hosszmetsztetben ábrázol két, csavarorsók segélyével kényszermozgásulag' működtetett befogó­bélést. Az önműködően ható befogóberende­zésnél (1. vagy 2. ábra) a befogóbélés egy (a) tokból áll, melyben néhány, pl, három (b) emelőpofa van elrendezve körben egy (c) tövisszög körül. Ezen emelőpofák hosszabb karjai (d) rúgó közvetítésével, a (c) szög kúpos (e) csú­csára szorul, míg'rövidebb karja befogó­pofa gyanánt van kiképezve. A rúgók hatása alatt a (b) emelőpofák a (c) szö­get kifelé (jobhfelé) tolják, úgy hogy ennek lapos vége az (a) tokban a munka­darab, beillesztésére szolgáló (h), mélye­désből elől kiáll és mellső helyzetét fog­lalja el. ^Befogáskor az (i) munkadarabot az (f) ellenközpontozócsúccsal megifogjuk & a (g) szögnyeregcsavarral a (h) mélye­désbe benyomjuk. Az (i) munkadarab fenékrésze a nyomást, az (x) nyíl irá­nyában, a (c) szögre viszi át, melynek kúpalakú (e) csúcsa a (b) emelőpofák hosszabb karjait sz(étnyomja, úgy hogy­a pofák rövWebb fearjaii* kiképezett be­fogópofák a munkadarab középtengelye felé mozognak, és azt szorosan befogják. Mindegyik (b) emelőpofa karjainak át­tevési viszonya, á munkadarab nagysága szerint, megfelelően nagyra választható úgy hogy az (x) nyíl irányában kifejtett

Next

/
Thumbnails
Contents