72555. lajstromszámú szabadalom • Gázzal töltött melegítőberendezés kerékabroncsok részére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én, MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jj Sg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72555. szárú. XVI/d. OSZTÁLY. Gázzal fűtött melegltőberendezés kerékabroncsok részére. huszár károly mérnök resiczabányán. , A bejelentés napja 1917 április hó 17-ike. ! Kerékabroncsokat, különösen vasúti kocsik kerékpárjainak abroncsait a ke­réktestre tudvalevően meleg állapotban húzzák föl. Az abroncsok fölhevítésére eddig leginkább használt, gázzal fűtött berendezés a föld szinén elrendezett be­tontömbből állt, melynek kerületi mé­lyedésében voltaik a gáz- és légvezető­csövek elrendezve. A melegítendő kerék­abroncsot a betontömb fölső lapjára he­lyezték és a melegítést úgynevezett me­legitöpofákkal végezték, melyeket kézzel toltak a melegítendő abroncshoz. A gázt és levegőt a betontömbön helytállóan nyugvó gáz- és légvezetőcsövekből a me­legítőpofákhoz fémtömlőkön át vezették. Ezen ismert berendezésnek számos hátránya van. A berendezésnek a föld szinén való elrendezése célszerűtlennek mutatkozott, minthogy a műhelyben ide­odamenő munkásoknak a berendezés útjában volt. Azonkívül a kerékabroncs­nak a daruban való föl<helyezése alkal­mával a munkások a melegítőbe rende1 - • zésre álltak, azt bepiszkították és ezáltal a melegítőpofák furatai eldugultak. En­nek következtében a berendezés gyak­ran megsérült, különösen pedig az érzé­keny fémtömlők voltak sérüléseknek alá­vetve. Ezenfölül a melegítőpofák eddigi elrendezése egyenletes melegítést sem tett lehetővé. Mindezen hátrányok a találmány tár­gyát képező melegí főberendezéssel el vannak kerülve. A találmány lényege abban áll, hogy a szegmensek alakjában kiképezett melegítőpofák közös hajtó­áttétel által kényszermozgásuan vézérel­tetnek, úgy hogy melegítendő kerék­abroncsihoz egyenletesen kényszerülnek közeledni. Ezen berendezés előnye, hogy a pofák "beállítása a munkás ügyességé­től és figyelmétől,, függetlenné van téve. Az egész berendezés tartóját asztalma­gasságra fölemelt betontömb képezi, ir^ely egyúttal a melegítőpofák hajtásá­nak ágyazáséra is szolgál. A találmány értelmében továbbá az érzékeny és jelenleg alig beszerezhető hajlékony fémtömlők is mellőzhetővé válnak. Helyettük a levegőnek és a gáz­nak a betontömbön nyugvó gáz- és lég­csövekből a melegiítőpofákhoz való vez lésére merev csövek szolgálnak, melyek a helytálló gáz- és légcsövekkel, továbbá a melegítőpofákkal és végül egymással fis csuklósan vannak összekötve, úgy hogy a melegítöpofák mozgását szabadon kö-

Next

/
Thumbnails
Contents