72553. lajstromszámú szabadalom • Hordozható csecsemőmérleg

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én . 7S553. sssám. Vll/f. OSZTÁLY. m vTíSfíHEfFTT fi 'ftffrfjtfiHlrttf i intuÉÜMlffliirti íny SZABÖ GERGELY MŰSZAKI HIVATALNOK KAPOSVÁRT. A bejelentés n*pja 1917 JaMpteBÍber hó'Sd-ike. Az eddig ismeretes osecsemőniérlegek •o^y szerkezetűek, |bogy azok rendszerint <;sak a Jielysaüen használhatók és más hegyen vfcló hasá^álat, céljából elvitelük nehézkes jflyep. csecsemőmérlegekkel csakis jobbmódú házak szoktak ellátva lenni. Jelen találmány tárgya oly csecsemő­mérleg, mely könnyen összerakható és hordozható tásikába van befoglalva, mi­mellelt használat céljából könnyűséggel fölállítható. A táskába zárt állapotban ez a mérleg igen könnyeir szállíthagtói és. szűkség .esetén egyik helyről a másikra vihető. Maga a táska" tetszetős külsővel bír és a tulajdonképeni csecsetoiőmérle­gen liívul egyes hozzátartoaé szükségleti cikkek fölvételére is alkalmas. A találmány tárgyát képező hordoz­ható csecsemőmérleg a csatolt rajzon példakép vett foganatosítása alakjában van löltüntétve, nevezetesen az 1. ábra a nyitott táskába helyezett mérleg fölülnézete használaton kívüli állapotában, a 2. ábra ugyanannak részbeni fölülné­aete használati állapotában a táska elha­gyása mellett:, a 3. ábra metszet az 1. ibraA—B vonala szerint, a • '4. ábra a táska távlati képe. \A csecsetmőrnérleget befogadó táska ($) fenéklapjához a csuklósan erősített és le­fektethető (b) oldallapok vannak erő­sítve, a táskát pedig fölül a különálló (c) fődőlap zárja el, frifiíy a (d) 'fogan­tyúval van ellátva. Az egyes lapok össze­kötésére a szokásos (e) záraik, illetőleg ;(f) beakasztó kampók szolgálnak, míg belül a lapokat (g) zárókampók tartják össze. A (b) oldallapok szétnyitott álla­potban (x) kampókicai szilárdíthatók és ie^által a mérleg stabilitását fokozzák. A .táska alaplapján a szokásos (h) mérlegszerkezet van ágyazva, melynek teherserpenyője, ez esetben az esetleg összecsukható (i) rudak közé kifeszített (j) háló a mérlegkeret (k) tömbjein csuklósan ágyazott és a használati hely­zetbe (2. ábra) kilendíthető (1) karokra van fölhúzva oly módon, hogy a háló (i) rúdjain megerősített hüvelyek a csuk­lós karok végeire illesztetnek. A készülék használati módja a követ­kező: A csukott táskába helyezett csecsemő­mérleget az alkalmazás helyére visszük és ott az (f) kampók és (e) zárak, vala­mint a (g) kampók nyitása révén a táska (c) födölapját leemeljük és az asztalra

Next

/
Thumbnails
Contents