72547. lajstromszámú szabadalom • Autogénvágókészülék

MetgfrBteftt 1»18. évi wpwrtm fcé 87-én. MAGY. SZABADALMI &IR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72547. szám. XVi/d. OSZTÁLY Aatogénvágókéazülék. drágerwerk, heinr. & bernh. dráger cég lübeckben. A bejalftntéa napja 1917 mifoittt hó 23-ika. Efctóbtaége 1916 jttlitis hó 1-je. t Fémek, különösen acél és vas vágását -az ösmert eljárás szerint tekintélyes nyomás alatt álló oxigénsugárral végez­tük* mely a robbanógózlánggal hevített fémet elégeti és szétfújja." Emellett szük­séges, hogy, a különböző vastagságú a,tiyag vágására alkalmas oxigénmennyi­séget a hevítőláng és a vágósugár szá­mára, valamint a vág'ó oxigén anyagvas­tagságához kísérletekkel állapították meg. * A vágóeljárás gyakorlati alkalmazásár hoz csupán acélpalackokban szállítóit oxigén jöhet tekintetbe, amelyet reduk­ciósszelepekkel önműködően hozunk a kellő munkanyomásra, illetve szabályo-* zunk a kellő gázmennyiségre. Az ösmert vágókészülékeknél külön redukciós sze­lep van a vágó oxigén és a hevítő oxigén számára alkalmazva és ennélfogva két külön oxigénvezeték vezet a lángzóhoz. Ismeretesek azonban egyetlen redukáló­szeleppel és egyetlen oxigénvezetékkel fölszerelt lángzók is, azoniban az ily vágókészülékek nem tarthatják fönn ön­működően a műszakilag és gazdaságilag helyes oxigénmennyiségeket és nyomá­sokat, hanem a munka közben körülmé­nyes kéziszabályozást igényelnek. A találmány tárgya autogénvágóké­szülék, amely a gáz nyomását és meny­nyiségét egyetlen redukálószelep és egyet­len oxigén,vezeték alkalmazásával önmű­ködően szabályozza a kellő értékre. A ta­lálmány szerint ezt azzal érjük el, hogy az üzemi oxigént az acélpalackból el­osztó- vagy elágazódarabhoz vezetjük, amelytől az üzemi oxigén egy része vál­tozatlanul vezettetik a lángzófejhez vágo­oxigén gyanánt, míg másik része fojtó­szerkezeten keresztül, nyomásában és mennyiségében változást szenvedve jut az égőgáz keverésére szolgáló tokba, illetve a lángzófejbe hevítőoxigén gya­nánt. Az ily autogiénvágókészülék beállí­tása a vágás megkezdése előtt csupán az üzemi oxigén vezetékének redukálószele-' pén történik előírt skála szerint. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező autogénvágókészüléknek egy példaképem megoldása van föltün­tetve. 1. ábra a készülék oldalnézete, 2. ábra pedig az elágazódarab és a fojtószerkezet nagyobb léptékű hossz­metszete. Az acélpalackból jövő oxigén az (a) redukálószelepen (1. ábra) és a (b) nyomótömlőn keresztül való áramISs.

Next

/
Thumbnails
Contents