72544. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés olyan mellékzárlatú mágnesmezőgerjesztéses ektromótoroknál, melyekhez változó feszültségek vezettetnek, megközelítőleg állandó fordulatszám elérésére

» •>4f. • -í • ' V -ÍV cvjr tJ Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. i SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72544 szám. VH/g, OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés olyan mellékzárlatú mápnesmezőgerjesztéses elektromótorok­nál, melyekhez változó feszültségek vezettetnek, megközelítőleg állandó fordulat­szám elérésére. bergmann elektricitats-werke a.-g. cég berlinben. A bejelentés napja 1917 március hó 15-ike. Elsőbbsége 19Ífe március hó 28-ika. Mellékzárlatú < mágnesmezőgerjesztéses elektromotoroknál a mágnesmező, nor­mális vasitelítettség esetén,. a bevezetett1 feszültség változásait nem követheti a kellő mértékben és így a feszültségválto­záisok fordulatszámváltozásokat vonnak maguk után. Lehet ugyan változó fe­szültségnél is állandó fordulatszámot el­érni, ha gyönge vastelítettséggel dolgoz­nak. Ekkor azonban jóval nagyobbak kell hogy legyenek a mótor méretei, mint a közönséges mellékzárlatú moto­roké. Ennek a hátránynak elkerülésére a jelen találmány szerint olyan kapcso­lást használunk, hogy a változó feszült­ségre kapcsolt mellékzárlatú tekercs egy részére állandó_ feszültség legyen kap­csolva. Ekkor azután normális vastelí­tettséget lehet használni és ennek dacára, változó külső feszültség esetén is, csak­nem állandó motorfordulatszámot elérni. Az- állandó feszültséget emellett célsze­rűen körülbelül egyenlőre méretezzük ^a változó feszültség legkisebb értékével, vagy ennél kisebb<re.v Ilyen kapcsolás van föltüntetve a mel­lékelt rajzon. Itt (3) jelöli a mótor fegy­verzetét, melyet változó feszültségű áram­hálózat táplál. A változó feszültségű hálóaatra kapcsolt mágneámezőtekercse­ket (1) és (2) jelölik. Az (1) tekercs azonban emellett még egy állandó («); feszültségű áramforrásra is van kap­csolva, úgy hogy a (2) tekercset csak a változó és az állandó feszültség (ev) kü­lönbsége táplálja. Az (1) tekercsben eszerint állandó (il) áram folyik, a (2) tekercsben ellenben változó (í2) áraim. A bevezetett feszüMlség változásai teháltS csak-.a (2) tekercset befolyásolják, de az (1) tekercset nem. A mágnesmező esze­rint az (1) tekercs állandó alap-mágnes­mezejéből és a (2) tekercsnek föléje he­lyezkedő (superponált) változó mágnes­mezejéből tevődik össze. Nagy fontosságlú már most e kapcso­lás gyakorlati használhatósága szempont­jából, hogy az állandó (e) feszültség be­következhető kimaradása esetén a gerje­dés mégis elég erős maradjon, hogy a mótor megszaladását meggátolja. Ez esetben a két (1, 2) tekercset egyszerűen egymásutáni kapcsolásban tápláljuk a változó feszültséggel. Az áramerősség tie-

Next

/
Thumbnails
Contents