72541. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a desztillálandó folyadékoknak pótlólagos tápvizének gázmentesítésére

Aegtdtnt íaiSf. évi tragrtgztns hó 87-én. UAdt. szabadalmi KfR HIVATAL 72541. szám. »V/Í. OSZTÁLY vEljárás desztillálandó folyadékoknak, főleg gőzkazánok pótlólagos tápvizének gázmehtesitésére. schwabe vince gépgyárigazgatö prag-karolinenthalban. A bejelentés napja 191? j alias hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 áprUis hó 18-ika. Ismeretes már a tápvíznek elgőzölög­tetése előtt, atmoszféra nyomás mellett való előmelegítése • Ekkor azonban a tápvízben foglalt gázok, illetve levegő csak igen csekély részben távoznak él abból, úgy hogy a később az elgözölög­tetőbe átvezetett tápvíz még annyi leve­gőt. tartalmaz, hogy az a gőzzel a kon­denzátorba jutva, utóbbinak hatását tete­mesen csökkenti. Á jelen találmány már most ennek a hátránynak kiküszöbölését célozza cs pe­dig úgy, hogy a tápvíznek áz elgözöiög­tetést megelőző 'előmelegítése itt közel annak forgáspmitjánál, vákuüm nidlell történik és a vízből ekkor eltávozó le' vegő eltávolíttatik, úgy hogy már ielje­seri légméntesitett víz jut az elgőzölrgte­tőbe és íg1 a kóndenzátorbft csupán víz­gőz kerül. A mellékelt rajzon az, ezen eljárás fo­ganatosítására alkalmas berendezésnek egy foganatosítás^ példája van bemuta'va vázlatosan, metszetben.. A kezelendő tápvíz az (a) -csövön át, a leszólt nyíl irányában jut bc a (í))^ clőimelégítőbe, melyben pl. az ebben lévő kígyócsövön iolyik kérésztől. Jt/tőbbi,' a találmány értelmében, Qgy vákuum alatt álló (c) kamrába törkoi be. Ezájilal elér­jük, - hogy víz nagyobb hőfokának és a (c) kamrában uralkodó vákuumnak (kis feszültségének) megfelelően, a T>cnne föl­oldva lévő gázokat fölszabadítja, melye­ket azután a (d) csövön át légszivattyú, szív ki. Az ily módon előmelegített és gázmentesített víz azután, a központi (e) csövön át, mely pl. a (b) előmeiegitőn belül van elrie<ndezve, vr.laminit az (e') összékötőcsövön át, az (f) előgöüöLo^.e­tőbe jut, ahol ugyanazon vákuum feszült­ség mellett elgőzölög. Az (f) elgőzölögj tetőt és a (b) előmelegítőt a (g) csövön át bevezetett gőz füti. Az (f) elögőzölög­tetőben fejlesztett gőz azután az (^ kon­denzátorba jut be, miközben a fh) viz­elkülönítőben leadja magával ragadt vi­zét, mely azután a (q) csövön át az (f) elgőzölögtető alsó kamrájába jut vissza. Az ebben összegyűlő iszapos víz, a (q) csövön át egy (r) iszaposvíztartályba fo­lyik le. • Az (i) kondenzátor, a béntie uralkodó vákuum folytán, a kondenzátorhoz szük­séges beföcskendező vizet, az 0) csöven át, egy (n) . beföcskendezövíztartályhól

Next

/
Thumbnails
Contents