72538. lajstromszámú szabadalom • Lefolyókészülék klozettöblítő-szekrények részére

bővítésen, az (m) és (g) csatornákon ke­resztül a víznek sfabad útja nyílik. A csappantyú tengelye az öblítőkészülék egyik -oldalán kiérő hosszabbítással bír, melyre az (n) kerékrészlet van fölsze- -relve. Az (o) lánc á (p) támaszra erősí­tett (q) emelőkarhoz van kapcsolva. A lánc alsó vége a kerékrészlet köré van fektetve és végén ehhez Van erősítve. A víztartány a víz pótlására ismert szerkezetű úszógolyószeleppel van el­látva. Az (r) húzólánc meghúzásával az (1) csappantyú a (q) emelőkar, az (o) lánc, az (n) kerékrészlet és a (k) forgótengely közvetítésével a rajzban fölvétt alsó he­lyéből egészén az (f) falig lesz forgatva. Forgatása közben a csappantyú a (h) bővítésben lévő vizet az (m) és (g) csa­tornán át a lefolyócsöbe szorítja, mely­ben leesése által erős szívóhatást gyako­rol és a víztartányban lévő többi vizet az (f) falán átemeli és kiszivattyúzza. A lefolyóvíz a csappantyút az öblítő­szekrény teljes kiürítéséig az (f) falhoz szorítja. Mihelyt az öblítőszekrény ki­ürült, a csappantyú saját súlya folytán alsó állásába esik vissza. Az úszógolyó­csap a víz lebocsátása után az öblítőszek­rényt újból megtölti. A (h) ür ezalatt, mivel a csappantyú neim zár teljesen, szintén megtelik. Hogy a csappantyú biz­tosan essen vissza, az (f) fal kissé ferdén van elhelyezve. A lánc meghúzása után a (q) emelőkar (t) hosszabbítása súlyá­val a húzólánfcot fölemeli.. A lefolyókészülék túlfolyónak is szol­gál. Amennyiben a víz az ú^zógolyócsap rossz zárása folytán az (f) fal fölé emel­kedik, a víz azon át lefolyhat. A készülék akkor is működik megbíz­. Hatóan, ha a (h) bővítés alacsonyabb vízállás beszabályozása folytán csak rész­ben telhet meg, így tehát az egyszeri öb­lítésre szánt vízmennyiség szabályozható. A készülék működtetése nagyon cse­kély erőt igényel, mivel csak a csekély súlyú csappantyút és a (h) bővítésben lévő vizet kell a lánc meghúzásával •emelni. SZABADALMI IGÉNYEK. / 1. Lefolyókésizülék klozetöblítő szekré­nyek részére, azáltal ismertetve, hogy a lefolyócső a szekrényen belül a leg­' magasabb vízállásnál magasabbra ve­zető hosszabbítást nyer, itt lefelé haj­lik, egy bővítéssel bír, mely az öblítő­szekrény feneke fölött nyílással vég­ződik és ezen bővítésben egy szelep nélküli elzáró alkatrész van elhe­lyezve, mely a lefolyókészülék mű­ködtetésénél a bővítésben lévő vizet az öblítőcsőbe szorítja, melyben ez leesésével szívóhatást idéz elő és a szekrény többi vizét egy nyíláson át, melyet az elzárókészülék legmagasabb állásában nyitva hagy, kiszivattyúzza. 2. Lefolyókészülék az első igénypont szerint azáltal ismertetve, hogy az elzáró alkatrészt egyik oldalán forgó­tenge'lyhez erősített csappantyú ké­pez, mely tengely a bővítés külső fala által képezett körív középpontja, úgy hogy a csappantyú a köríven belül a bővítést elzárja és forgatása mellett a bővítésben lévő vizet abból kiszorítja és a bővítés külső fala ezen körív alakjában a bővítés alsót nyílásától1 közel a válaszfalig ér, itt" azonban irányából eltérve a válaszfalát körül­íveli, úgy hogy ezzel egy csatornát képez, melyen át a csappantyú, ha az a körívet elhagyja és a válaszfalhoz közeledik, a lefolyó víznek szabad utat bocsát. 3. Lefolyókészülék az 1. és 2. igénypont szerint azáltal ismertetve, hogy az elr zjárókészülék legmagasabb állásában, melyben a víz lefolyásának szabad utat enged, a lefolyó víz által lesz fönntartva és az öblítőszekrény ki­ürítése utón saját és szilárdan hozzk kapcsolt alkatrészek súlya folytán pihenő állásába esik vissza. (1 rajzlap melléklettel.) RÉAZVÁNYTAMASAA NYOMDÁJA BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents