72537. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító elégési erőgépekhez

megjelent 1918. évi augusztus hé 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72537. szám. V/d/a. OSZTÁLY­Elgázosító elégési erőgépekhez. PORDES DORE MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1917 március bó 23-ika Jelen találmány a beföcskendező elgá­zosítóknak ama csoportjára vonatkozik, melynél a tüzelőanyag hozzávezetése a gép járásához alkalmazkodik, a talál­mány lényege pedig ahban áll, hogy az áteresztő keresztmetszetnek szűkítését, amelyet általában légfúvókának nevez­nek, a fojtószellentyűnek kidomborítása által érjük el. A tüzelőanyagnak hozzá­vezetése ekkor a fojtószellentyűn át tör­ténhet. A fojtószellentyűnek tengelye ekkor üreges, belenyúlik az úszós tai> tányba és alsó végén a célszerűen kicse­rélhető tiizelőanyagfúvókával van ellátva. A tengelynek másik végén egy hengeres ék van, melynek elállítása által a csa­tornanyílásoknak áteresztő keresztmet­szetét változtathatjuk. , az elgázosító nemcsak egyszerű l^zetű és csekély súlyú, hanem alkat­ai könnyen hozzáférhetők is és gyor­san kivehetők. Azonkívül ez az elgázo­sító a szívóvezetéknek tömítetlenségénél melléklevegővel szemben érzéketlen, mi­vel a fojtószellentyű előtti és mögötti tér­nek differenciálhatása a zavarokat azon­nal megszünteti. Másrészt jelen elgázosító a tüzelőanyag szintjének ingadozása iránt is érzéketlen. Végül az úszós kamrának a fúvóka alatt való elrendezése követ­keztében lehetővé van téve, hogy a fúvó­kát kivehetjük anélkül, hogy a benzin­csapot zárjuk, vagy az úszós kamrát ki­ürítsük. A csatolt rajz a jelen elgázositönak egyik példakénti alakját tünteti fő!. Az 1. ábra az elgázosító hosszmetszete, a 2. és 3. ábra pedig a fojtószellentyűt két különböző állásában vízszintes metszet­ben ábrázolja. (a) az úszós tok, vagyis kamra, (b) az úszó, (c) a folyékony tüzelőanyagnak hozzávezetésére szolgáló vezeték, (d) a légvezeték, (e) a géphez szolgáló szívó­vezeték, (f) a kétoldalt kidomborított fojtószellentyű, melynek fölső, tengely­alakú (g) részére a szellentyűnek működ­tetésére szolgáló (r) emeltyű van mag­erősítve. Az üreges tengelynek alsó (h) része az (a) tokba nyúlik és alul az (i) tüzelő­anyag fúvókát hordja. A szellentyűtestben két tengelyirányú (n) és (m) szívócsa­torna és egy ezekhez kissé ferdén álló (o) harántcsatorna van alkalmazva. Vala­mennyi csatorna a szellentyűnek üregébe torkol. Ebbe az üregbe egy hengeres (1) ék is nyúlik bele, melynek rúdja a ten-

Next

/
Thumbnails
Contents