72532. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos energia gyűjtésére hajók hajtására

Megfléteat 1918. évi angngztmi hó 87-én. más. yff/fC? OSZTÁLY. !4ni»»iatJUi»Ui^y, uilUi „.i.l.:.: ||<|| TÓTH JÓZSEF flAJÓSK^PfJ^NY BqpAPESTE^. Jelen találmány tárgyát berendezés képezi, melynek segélyével folyóvízben járó hajók lapátkerekeit, illetőleg csigáit veszteglés esetén villamos, energia gyűj­tésére használjuk föl oly célból, hogy ezen energiával azután magát a hajót hajthassuk és vele a viilamos világítást tápláljuk vagy más segédgépeket haji­sunk. •• s Ezt a célt találmányunk tárgyá*ál_ az­által érjük el, hogy a folyóvízben vesz­teglő hajónak szükség esetén esetleg nagyobbítható fölületü lapátkerekei,' vagy csigái, melyeket a folyó sodra hajt, alkalmas áttételek útján a hajó belsejé­ben elhelyezett egy va,gy több dinamót hajtanak, melynek fejlesztett áramát akkumulátorokba gyűjtjük és azt a hajó hajtására, világítására és< más célokra fölhasználjuk. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítást alakjában vázlatosan főiülnézetben van föltüntetve. Az (a) hajó a szokásosnál sokkal na­gyobb méretű (b) lapátkerekekkel vari fölszerelve, mélyeknek hatófölülete bár­mely ismert módón megnagyobbítható a hajó gázolásánál mélyebbre való eresz­tés által vagy kijebb tolható lapátokkal. A kerekek (c) tengelyére a hajó belse­jében az (m) fogaskerék van ékelve, mely a (d), illetőleg (dl) tengelyekre erősített (e), illetőleg (f) fogaskerekekbe kapaszkodik. A (d, dl) tengelyekre van­nak ékelve a (g, gl) fogaskerekek, me­lyek a (h, hl) dinamók tengelyein ülő (j, jl) fogaskerekekkel kapcsolódásuk. A-' dinamók a (k, kl) akkumulátortéle­pefcet táplálják. A lapátkérekek ismert kapcsolószerke­zetekikel vannak kettős tengelyeikre erő­sítve, úgy hogy azokon az egyik vagy másik irányban lazán vagy fölékelten futhatnak. Ha a folyóvízben járó hajó hosszabb ideig pl. éjjel vesztegelni fog, úgy a lapát­kerekeket a víz folyása forgatja, melyek altétel útján az akkumulátorokat tápláló dinamókat hajtják. Az igy összegyűjtött villamos energiát rendes járatnál azután magának a Hajó­nak hosszabb-rövidebb ideig való hajtá­sára, világítási és egyéb célokra fölhasz­náljuk a dinamónak . mint mólomat vagy külön mótornak segítségével. E be­rendezéshez járul még az ismert villa­mosberendezés: ellenállás, volt, amper­mérő stb.

Next

/
Thumbnails
Contents