72531. lajstromszámú szabadalom • Hadi automobil

Megjelent 1918. évi augusztus hó 27-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI 72581. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Önműködő reteszelő szerkezet automobilokhoz. FISCHER LAJOS TANULÓ REGENSBURGBÁN. A bejelentés napja 1915 december hó 8-ika A találmány tárgya önműködő, rete­szelő szerkezet automobilokhoz. A mellékelt rajzon a találmány, tár­gyának egy foganatosítás! alakja van példaképen föltüntetve és pedig az 1. -ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán egy részlet homloknézete. Az automobilvezetö (a) ülése a (b) rúgókon van ágyazva, és az (c) nyomó­rúddal van ellátva, -mélynek alsó része a (d) akasztóorrban végződik. A részeknek a rajzon ábrázolt helyze­tében a vezető súlya az (a) ülést nem1 terheli; a (d) akasztóorr az (e) kilincs­kerék fogaiba kapaszkodik, mely kerék a jármű (f) hajtótengelyén- rugalmasan van ágyazva. A rugalmas ágyazás abban áll, hogy a kerék (g) fogaskoszoruja nem mereven, hanem az (i) spirálrúgó útján van a (h) kerékaggyal összekötve, úgy hogy a (g) rész megakasztásánál előbb az (i) rúgó feszíttetik meg és az akasztás! csak azután közöltetik a (h) aggyal és tovább az (f) hajtótengell'yel. Természe­tesen az (f) és a (g) részek mereven is lehetnek egymással összekötve. A leírt berendezés a következő módon működik: A rajzon ábrázolt helyzetben a (d) éa (e) részek egymásba kapaszkodása által az (f) hajtótengely mieg van akasztvja, de anélkül, hogy a mótor indítása meg volna, akadályozva. A vezető tehát a mo­tort minden további intézkedés, nélkül indíthatja és ezután ülését elfoglalhatja, miáltal a (d) és (e) részek kapcsolódása önműködően megszűnik, úgy hogy a ten­gelykapcsolás beállítható és az automo­bil elindulhat. Ha a vezető ülését elhagyja vagy arról pl. baleset miatt eltávolíttatik, a beren­dezés mozgatható részei azonnal a raj­'^on ábrázolt helyzetbe térnek vissza, úgy hogy az (e) kerék és vele együtt az (f)> hajtótengely önműködően megakasz­tatnak. Súlyos szerencsétlenségek, mint ami­lyeneket . pl. vezetőjüktől megfosztott automobilok eddig okoztak, a találmany tárgyának alkalmazása esetén ki vannak zárva. Há a vezető akár önként, akár kényszerítve hagyja el ülését, szerencsét­lenség egyik esetiben sem fordulhat elő, mert az automobil mindig csak akkor és­csak addig haladhat, míg a vezető ülésén marad.

Next

/
Thumbnails
Contents