72529. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxidálódó fémből való tárgyaknak mélyreható védőréteggel való bevonására

Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 1 7« én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72529. szám. XVl/e. OSZTÁLY­Eljárás oxidálódó fémből való tárgyaknak mélyre behatoló védő réteggel való bevonására. DE DUDZEELE GASTON ERREMBAULT IPAROS BRUXELLESBEN. A bejelentés napja 1917 lebru&r hó 12-ike. A találmány tárgya eljárás vasból, acélból vagy bronzból készített tárgyak­nak ólomból, cinkből, ónból vagy £zen fémek ötvözeteiből álló réteggel való be­vonásárai úgy hogy a tárgyaknak az ol­vasztott .fém fürdőjébe való bemártása által a védőrétegnek a tárgyak fölületébe váló benső és tartós behatolását érjük el. A tapasztalás mutatta, hogy a galvani­zált eszközöket borító cinkrétegen a le­vegő és más oxidáló közegek többé vagy kevésbé könnyen áthatolnak és, mint­hogy a vas és a cink között a vas fölü­letén a valóságban nem keletkezik vegyi egyesülés, semmi sem akadályozza meg a rozsda föllépését a védőréteg alatt, mely végül lehull és a vasat burkolat nél­kül hagyja. Ahelyett, hogy a cinket egyedül alkal­maznák, ajánlatosabb védőréteg gyanánt cink és ólom ötvözetét alkalmazni, de a két fém inkább visszataszítóan, mint von­zóan viselkedik a vassal és az acéllal szemben; ezen fémek vegyi egyesülésé­nek létesítésére különleges kezelés elen­gedhetetlenül szükséges. Vasból és acélból való tárgyakra alkal­mazható kezelést sikferült a föltalálónak találni, melynek segítségével ólomból, cinkből, ónból vagy ezen fémek ötvözeté­ből való réteg a tárgyak fölületére szi­lárdan és tartósan rátapad és a tárgyak fölületébe behatol, úgy hogy a rozsda ellen való védelem biztosítva van, még, az esetben is, ha a réteg kopás vagy dör­zsölés következtében levált. A kezelés abban áll, hogy elsősorban a megvédendő tárgy fölületébe higanysót csapatunk le; ezáltal higany és vas amal­gám ja képződik, mely ép úgy vonzódik a védő fémhez, mint a vashoz és nz acélhoz. A higanysóban lévő higany hő által csapatható le és ily módon a vassal amalgámot képez, mielőtt a tárgyat az olvasztott ötvözetbe mártanók; ha azon­ban a tárgyat a lecsapatás előtt lassan mártjuk be az olvasztott ötvözetbe, á fürdő hője a higanysó elbomlását okozza és ily módon a higany lecsapatását idézi elő.' Végül egy előnyös foganatosítás! mód szerint a higanynak a vason vagy acélon való tökéletesebb lerakódása utó­lagos vegyi folyamat által is elérhető,, mely képes elbontani azon higanysót, mely a tárgyon visszamaradt, midőn a

Next

/
Thumbnails
Contents