72527. lajstromszámú szabadalom • Bélés csapágyak és effélék számára

Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 17«én. MAGY. KIR SZABADALMI W$M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72527. szám V/e/l. OSZTÁLY. == ======-— ' Bélés csapágyak és effélék számára. BECKER HENRIK GYÁROS DUISBURG-MEIDERICHBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 18-ika. Elsőbbsége 1917 január hó 16-ika. Erősen igénybevett ágyazásoknál ten­gelyek, csapok, meddő járatú korongok és effélék számára az a hátrány mutat­kozik, hogy az ágybélések, valamint a tengelyek és csapok erősen elhasználtat­nait és hogy persely alkalmazása nehéz­ségekkel jár, mely egyébként is nem eléggé ellenállóképes, mert kemény anya­got ridegsége miatt nem lehet alkalmazni. Jelen találmány tárgya oly csapágy­bélés, illetve tengely- és csapburkolás, mely majdnem elpusztíthatatlan, jól si­mul, könnyen alkalmazható és adott eset­ben utánállítható és egyúttal kitűnő ke­nést biztosít. A berendezés, mint a mellékelt rajzban több foganatosítása példáiban, látható, csa­varszerüen hajlított (d) sodronyból áll, mely edzett acélból vagy efféléből készül. Á sodrony kanyarulatai közé rendszerint textil- vagy más fölszívóképes anyagból való fonalak helyeztetnek be, melyek a kenőanyagot fölveszik és a forgás alkal­mával „ osig&szerűen továbbvezetik. A, csavarszerű üreges sodronytest úgy he­lyezhető be, hogy a kenőanyag a kanya­rulatokon át azon helyhez vitetik, hol leginkább van rá szükség. A sodrony, mely, mint a rajz mutatja, különböző | keresztmetszettel bírhat, oldalt kivájható (1. ábra), úgy hogy a körkeresztmetszetű (f) bél vagy efféle a kanyarulatok között jól megtaríatik. Rendszerint már igen. vékony sodrony elegendő. Célszerű, ha két vagy több ellenkező értelemben csé­vélt üregés sodronytest egymás fölött ál­kalmaztatik, melyek közül esetleg az egyik az ágyazás egyik részével helytálló, a másik pedig a tengellyel forog, vagy a kettő egymással ellentétesen forog. Ha az üreges sodronytestekből íöbbet alkalma­zunk egymás .fölött, az ellentétes érte* lemben csévélt sodronytesteken át 'a kenőanyag ide-oda mozgása áll „be. Eset­leg ezen külső sodronytest átmérője az­által bővíthető-, hogy állító csavaranyák vagy effélék által összeszoríttatik. A sod­rony ez esetben, mint a 3. ábra mutatja, célszerűen körkeresztmetszetű.-Nem okoz nehézséget, a tekercslelt sodronytesteket a tengelyek elhasznált, vékonnyá vált helyeire alkalmazni, amelyekhez szoro­san hozzásimulnak. A tekercselt kemény acélsodronyból való perselyek jóformán) semmi elhasználódást sem szenvednek. SZABADALMI IÖÉKTEI. 1. Bélés ágyazások és effélék számára, azáltal jellemezve, hogy csavarsze-

Next

/
Thumbnails
Contents