72525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vas- és acélhulladékoknak újra való hasznosítására brikettezés útján

) Megjelent 1918. évi augnsztns hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jEn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72525. szám. Xll/d. OS2TÁLY > Eljárás vas- és acél-hulladékoknak újra váló fölhasználására brikettöaés útján. DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE BERGWERKS- UND HÜTTEN- . AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BOCHUMBAN. A bejelentés napja 1917 májas hó 8-ika. Elsőbbsége 1916 febraér hó 23-ik*. A vasat és acélt földolgozó iparban az esztergályozó és gyaluló munka közben nagy mennyiségű forgács keletkezik, amely eddigelé csupán kellemetlen hul­ladékanyagot jelentett, minthogy ezt áz anyagot csalk nehézkes módon lehetett újra értékesíteni. A jelen találmánnyal az a célunk, hogy ezt a nehézkességet legyőzzük ós a hul­ladékanyag kényelmes fölhasználását be­olvasztással tegyük lehetővé. E célra a tekintetbe jövő hulladékok alakját, neve­zetesen ama körülményt, hogy a hosz­szukhoz arányban vett keresztmetszetük rendszerint kicsiny, oly módon haszno­sítjuk, hogy az egyes forgácsok közt ebből kínálkozó kapcsolatot oly módon hasz­náljuk ki a kötés számára, hogy a szilán­kokat az izzás hőfokának, illetőleg oly hőfoknak vetjük alá, amelynél rugalmas tulajdonságuk megszűnik, úgy hogy a sziládkok semmink deformálással szem­ben sem fejtenek ki ellenállást. Ha a szilánkokat a rugalmassági hatá­ron túl hevített állapotban sa.jttollásnak vetjük alá, úgy az összekapcsolódásuk­nak önmagától bekövetkező állapota ak­ként állandósul, hogy az anyagnak a le­hűléskor újból beálló ' rugalmassága a kapcsolat meglazulását kizárja. Ilymódon a kis darabokból álló vasanyag szüLámk­alakja folytán kis erőkifejtéssel a forgá­csokból rendkívül sűrű anyagú briketté­ket állíthatunk elő, melyeket közvetlenül az' olvasztókemencébe tehetünk. Minthogy az ilyen, ömlesztett vasiból vagy acélból való szilánkok esetében oly anyaggal van dolgunk, amelyei erős he­vítéssel és erös nyomás alkalmazásával sem lehet összeiheggeszteni, ennélfogva az eljárás eredménye kizárólag az anyag különleges alakjához van kötve. Más, ömlesztett vasból vagy acélból való da­rabos anyagnak, mint pl. hevedereknek, rúdvashulladékdarab oknak, hordópán­toknak, patkódaraboknák, talpfaszögek­nek, bádoghuíladékoknak stb. földolgo­zásában,, amelyek természetes kapcsola­táról egyáltalán nem, vagy csak kis mér­tékben lehet szó, az eljárás fölmondaná a szolgálatot, mert a fölsorolt esetekben osak hegesztéssel érhetnénk el eredmé­nyes kötést, amiről azonban ömlesztett vas vagy acélnál nem ],ehet szó. A forgácsanyagot előnyösen forgó cső­kemencében hevíthetjük föl; a hevítést /

Next

/
Thumbnails
Contents