72523. lajstromszámú szabadalom • Ujjtornakészülék zongoragyakorlók számára

SZABADALMI Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI LEÍRÁS 72528. szám. IX/d. OSZTÁLY. Ujjtornakészülék zongoragyakorlók számára; BRAUN PAULA ÉS BECZKÖY JÓZSEF BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly készülék, melyem a zongorajátszás igen fontos kel­léke, a helyes billentési technika elsajá­títható. A készülék ezt oly módon éri el, hogy alkalmas támaszaival a kéznek a helyes tartást megadván, ily helyzetben billentyűket uttet le vele, melyek alakra, szélességre, valamint a leütéshez szüksé­ges erőre a zongora billentyűivel teljesen megegyeznek, a terjedelem redukálása céljából azonban attól szerkezetileg kü­lönböznek. A készülék ügy van megal­kotva, hogy akár a jobb-, akár a balkéz számára használható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a készüléket axonoanetrikus képben, a 2. ábra a billentyürendszert fölülnézet­­ben, a 3. ábra a billentyürendszert metszet­ben, a 4. ábra keresztmetszetben a készülék oly kiviteli alakját, mely lerögzítő lemez­zel és vezetősinben állítható támaszokkal van ellátva, az 5. ábra a 4. ábrán látható kiviteli ala­kot axonometrikus képben, a 6. ábra keresztmetszetben a készülék oly kiviteli alakját, melynél a billentyű egyenesbenvezeté'sére szolgáló rudat cső alkotja, a 7. ábra a tenyértámasz egy kiviteli alakját hosszmetszetben, a 8. ábra a készülék oly kiviteli alakját, melynél a billentyűk lerögzítése egyen­­kint is történhetik, a 9. és 10. ábra a készülék oly kiviteli alakját, melynél a lerögzítő lemez sarnir körül fordítható. A készüléken öt (1, 2, 3, 4, 5) billentyű van (1., 2. és 3. ábra), a kéz öt ujjának megfelelően. Ezek a (23) hüvelyekben vannak egyenesben vezetve. A hüvelyek a (7) alaptestbe bele vannak erősítve, esetleg belőle kiképezve. A (23) hüvelyek alján a (12) rúgok vannak. így tehát ha a billentyűt lenyomom, annak minden pontja egy egyenes vonalat ír le, nem pedig nagysugarú körívet, mint a zongo­ránál. Hogy pedig a készüléket használó egyén helyes ponton üsse le a billentyű­ket,, a billentyűkön (1, 2, 3, 4, 5) a meg­­ütés helye ráragasztott lapokkal, festés­sel, vagy más módon körülhatárolt terü­letekkel van megjelölve (11). Hogy már most a kéz ezen billentyű-rendszerhez ké­pest a helyes állásba jusson, azt a tenyé­ren és a csuklón alá kell támasztani.

Next

/
Thumbnails
Contents