72522. lajstromszámú szabadalom • Légnyomású mosókészülék

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72522 szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Légnyomású mosókászülék. VÁRADY JÓZSEF ÜZEMVEZETŐ LOSONCZON. A bejelentés napja 1917 szeptember hó ő-ike. A találmány tárgya Jégnyomású mosó­­készülék, mely a hasonló, ismert készü­lékekkel szemben fokozott hatásossága által tűnik ki. A találmány lényege ab­bán áll, hogy az ismert homorú mosótest kettősfaluan \an kiképezve és kettős kö­penyéből úgy a mosótest köré,. mint az alá is nyílások vezetnek, úgy hogy a mosótestnek a mosóvízben való leszorí­­tásánál a víz a kettős köpenybe lép és innen a mosó test körül és alatt elhelyez­kedő ruhára fecskéndeztetik. A műkö­dést lényegesen megkönnyíti, hogy a nyél üregesen van kiképezve, úgy hogy' azon át a mosókészülék fölemelésénél levegő léphet be, mely á mosótesthez tapadó ruha leválását elősegíti. A nyél furatát a mosótest lenyomásánál záródó szelep zárja el. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező mosókészülék egy foganatosítási alakját az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2? ábrán alulról nézve mutatja. Az ismert módon homorú alakú (1) mosótest a találmány értelmében kettős­­faltian van kiképezve és az üreges (2) nyélre van erősítve. A nyél (3) üregét félgömbaíákú (4) szelep zárja el. A ruhaneműt erre alkalmas edénybe helyezzük és forró szappanos vízzel le­öntjük. A vízből annyit veszünk, hogy a készülék lenyomásánál az (1) mosótest­nek legalább % része vízbe merüljön. Ha az (1) mosótestet lenyomjuk, a víz a (7) válaszfalban és a (8) hengerben ki­képezett (5, 6) lyukakon át behatol. Egyúttal a (4) szelep záródik, úgy hogy az (1) test alatt lévő levegő komprimál­­tátik. Ennek következtéiben a víz a (9) lyukakon át az (1) test kettős köpenyébe lép és a (10) lyukakon keresztül minden irányban a mosökészülékre kívülről rá­­hajló ruhára, a (11) lyukakon át pedig a mosótest alatt lévő ruhára fecskendez-Ha a készüléket fölemeljük, a (4) sze­lep visszaesik és a (12) nyílásokon, vala­mint a (2) nyél (3) furatán át levegő ha­tol be, mely a készülék fölemelését és a ruha leválását lényegeslen megkönnyíti. Ha a mosást 5—6 percig folytatjuk, a ruhanemű mosása be van fejezve. A ké­szülékkel 2 órai mosással annyit végez­hetünk, mint 2 mosónő egy nap alatt és szappanban 75% megtakarítást érhe­tünk el. . > . ,

Next

/
Thumbnails
Contents