72520. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

Megjelent 1018. évi augusztus lió 17-én. * MAGY. g&g KIR. SZABADALMI jB» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72520. szám. xx/a. OSZTÁLrY Rugalmas kerékabroncs. TATAREK LAJOS OKL. GAZDATISZT BUDAPESTEN ÉS HELTA1 VIKTOR BIRTOKOS CSENGŐDÖN. A bejelentés napja 1917 november hó 27-ike. v A háborús viszonyok folytán föllépett gumihiány szükségessé teszi, hogy a kü­lönböző jármüvek kerekein alkalmazott tömör, vagy légtömlős gumiabroncsok másféle rugalmas kerékabroncsokkal pótoltassanak. Jelen találmány ezt a célt olykép igyekszik elérni,, hogy a levegő, illetőleg a gumi rugalmasságát egy két­szeresen tekercselt, illetőleg számos patikóalakura hajlított tekercsrúgó rugal­masságával helyettesíti. Ezeknek a két­szeresien tekercselt, illetőleg patkóalaikura hajlított tekercsrúgóknak alkalmazásával kik Üszőből tetik az eddig kipróbált rúgós kerékaib roncsok egyetlen hibája. Az ed­dig szerkesztett rúgós kerékabroncsoknál ugyanis a rugók anyaga, különösen a jár­művek erősebb zökíkenéseinél, gyaikran a rugalmassági határon túl vétetett igénybe, ami természetesen a rúgó töré­sét vonta maga után. Az alább ismerte­tendő találmánynál a rúgóiknak lénye­gesen hosszabb darabjait érik a lökések, s a rugók mozgékonysága is több irány­ban van biztosítva úgy, hogy ennél a ru­galmassági határt átlépő igénybevételnek a föllépése úgyszólván teljesen lii van zárva. Üzembiztonsága és tartóssága mel­lett, főelőnve még a találmánynak, hogy aránylag olcsón előállítható, tömeggyár­tásra kiválóan alkalmas és súlya is kisebb, mint a jelenleg forgalomban lévő guminélküli abroncsoké. Mellékelt rajz a találmány néhány példaképem kiviteli alakját szemlélteti és pedig: 1. ábra metszet a kerék síkja irányá­ban, a 2. ábra A—A vonala szerint. 2. ábra ugyanezen kiviteli alak kereszt­metszete; 3. ábra egy másik kiviteli alatk kereszt­metszete; 4. ábra egy harmadik kiviteli alak ke­resztmetszete vázlatosan, végül 5. és 6. ábra egy negyedik kiviteli alak hosszmetszete, illetve fölülnézete. Az 1. és 2. ábrákon föltüntetett kivitel­nél a (3) keréktalpon (2) tekercsrúgó van körül fektetve s helyenként alkalmas módon rögzítve. Ez a (2) tekercsrúgó kétszeresen van tekercselve, illetőleg oly­képen van előállítva, hogy egy hosszabb teikerosrúgó csavarvonal alakra van haj­lítva. Ezáltal egy teljesen rugalmas, min­den irányban mozgékony, tömlőszerü testet kapunik, amely aztán megfelelő

Next

/
Thumbnails
Contents