72517. lajstromszámú szabadalom • Légabroncs

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. , MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72517. szám. XX/a. OSZTÁLY. Légabroncs. SCHVARTZ MÓRIC AUTORÉSZVÉNYTÁRSASÁGI IGAZGATÓ MAROSVÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1916 november hó 4-ike. A találmány automobilok és egyéb jár­müvek légabroncsaira vonatkozik és -célja egyrészt az ügynevezett szovetbeté­tes légabroncsok szilárdságának növelése tömlőrepedés okozta szakadás ellen, más­részt pedig a tömlőnek fokozott biztosí­tása a légabroncsot kívülről megtámadó éles tárgyak, u. m. szögek,, kövek, stb. okozta sérüléseik ellen. A találmány annak fölismerésen alap­szik, ho^T a légabroncsok szokásos szö­vetbetétei a föntemlített igénybevételek­kel szemben kellő biztonságot nem nyúj­tanak és hogy ennek következteben a lég­abroncsba a szokásos szövetbetétek mel­lett még különleges sajátságú kiegészítő letétekre van szükség. Kitűnt, hogy erre a acélra kiválóan alkalmasak fémhuzalok­ból és azbesztrostokból összeszőtt fém­azbesztszövetek, amelyeket a* szokásos szövetbetétekhez hasonló módovi helye­zünk el a kerékabroncsban és pedig egy vagy több rétegben ós helyen. O^v célból, hogy az abroncs súrlódása fejlesztette melegnek a fémszálak révén az abroncs gumianyagára való átvezeté­sét csökkentsük, a fémazbesztszövet egyik vagy mindkét oldalán adott esetben még hőszigetelő azbeszt szö velbetétcket helye­zünk el. Az említett- kiegészítő betéteknek az abroncsban való elhelyezése és a gumi­anyaggal való egyesítése egyébként' ugyanazon ismeretes módszerekkel tör­ténhet, amelyeket a szövetbetétekkel kap­csolatban alkalmazni szoktak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatositási alakja harántmet­szetben van föltüntetve. A légabroncs (7) gumianyagába a szo­kásos (1, 5, 6 és 8) szövetbetétek mellett még az eredményvonalakkal jelzett (3) fém-azbesztszövetbeíét és énnek mindkét oldalán a (2 és 4) azbesztszövetbetétek vannak ágyazva. Világos, hogy a (3) féin-azbesztszövet a gumiabroncs szilárdságát, belső nyomá­sokkal szemben lényegesen fokozza és alkalmas arra, hogy a gumitömlőt a kí­vülről az abroncsba hatoió éles tárgyaik pusztító hátásával szemben megvédje, míg a (2, 4) a^besztszövetek hőszigetelők gyanánt szolgálnak. V

Next

/
Thumbnails
Contents