72513. lajstromszámú szabadalom • Acélötvözet korrózióval szemben nagy ellenállóképességet igénylő tárgyak (lőfegyverek, turbinalapátok stb.) előállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 1/7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72518. «zaiAj. XVI/c. OSZTÁLY Eljárás rozsdásodással szemben nagy ellenálló képességű acélö.tvözetek jó megmunkálhatóságának elérésére. PASEL GLEMENS IRODAI TISZTVISELŐ ESSENBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 17-ike. A jelen találmány rozsdásodással szem­ben nagy ellenálló képességet igénylő tárgyaik, pl. lőfegyvercsövek, turbinalapá­tok s'tb. előállítására szolgálo olyan acél­­ötvözelekre vonatkozik, melyek 6—95'/;. chrómot, 20—L,% nikkelt és 'egészen 1 /í -ig szenet tartalmaznak. Ilyen tárgyak előállítására eddig főleg kb. 10% nikkelt, vagy 25—30',; nikkelt tartalmazó nikkelacélokat ajánlottak. Kísérletek útján már most megállapí­tottam, hogy a fönt megadott összetelelü acélötvözetek rozsdásodással szemben jó­val nagyabb ellenálló képességgel bírnak, mint a most említett nikkelacélötvözetek. Ezen új ötvözetek nagy ellenálló ké­pessége kitűnik a következő adatokból: 20% chrómot és 2% nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült rúd, miután hóna­pokon át nedves levegő behatásának volt kitéve, még teljesen tiszta (csupasz) fö­lületet mutatott, míg egyidejűleg a ned­ves levegőnek kitett, közönséges acélból és 10%-os nikkel acélból készült rudak erősen megrozsdásodott íölúlett.el bírtak, sőt még a 25%-os nikkelacél is rozsda által maratott fölületi réteget mutatott. Tengervízben végzett rozsdásodási kí­sérletek, ha a folyasztott vas súlycsökke­nését 100-nak vesszük, a következő súly­csökkenéseke:! eredményezte: 10%-os .nikkelacélnál 66, 25%-os nikkelacélnál 44,. 10% chrómot és 3% nikkelt tartalmazó acélnál 16 és 20% chrómot és 2% nikkelt tartalmazó acélnál 9. Emellett az említett nikkel-chróm­­acél-ötvözetek jobb szilárdsági tulajdon­ságokkal is bírnak, mint az eddig legin­kább rozsdabiztosnak tartott 25%-os nikkelacélnál. Az említett acélötvözetek közt két cso­portot lehet megkülönböztetni, nevezete­sen: olyan ötvözeteket, melyek kemény­sége kovácsolt állapotban Brinell szerint 380-nál nagyobb és olyanokat, melyek kovácsolt állapotban Brinell szerint 350- nél kisebb keménységűe‘k. A Brinell-féle keménységmegállapító eljárás lényege, amint az a „Síahl und Eisen“ 1901. évfo­lyama 383. és következő lapjaiból kitű­nik, abban áll, hogy az illető, megvizsgá­landó tárgy fö'lületébe kemény (edzett) acélgolyót nyomunk be bizonyos ismert nyomással, a keletkezett mélyedés átmé­rőjét lemérve a mélyedés fölületét négy­­zetmilliméterekhen megállapítjuk és ez-

Next

/
Thumbnails
Contents