72511. lajstromszámú szabadalom • Ajtókilincspár

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. jfe KIR •Ha SZABADALMI iH g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72511. szám, VHI/d. OSZTÁLY­Ajtó kilinespár. MISOLSZfcY JÁNOS FÉMIPAROS ÉS HUDOBA JÁNOS VASKERESKEDŐ BESZTERCZEBÁNYÁN. A bejelentés napja 1917 angasztns hó 18-ika. A találmány tárgya minden egyes be­vésett zárú ajtóhoz, minden sziakmunka nélkül, bárki által ösállóan, gyorsan és szilárdan fölszerelhető ajtó kiliricspár. A mellékélt rajzon föl van tüntetve az összeállítás egy metszetben és egy né­zetben, azonkívül minden részlet külön­külön ábrázolva van. A kilincspár áll a tulajdonképeni két darab kilincsből, amely a részletrajzon a III. ábrán látható és amelyek (A) ék­alakú kinyúlványban végződnek. A "kilincs (A) kinyúlványa azért van ékalakura megmunkálva, hogy a zárban lévő úgynevezett dió négyzetes kereszt­metszetű nyílás méretváltozásainaík (mely 8.5 és 9 mm. között változik rendes szoba ajtózáraknál) megfelelően állítható le­gyen. Az (A) ékalakú kinyúlvány hossz­tengelyére merőleges vonalakban recézés van. A IV. ábrán látható (B) kapcsolóhüvely arra szolgál, hogy az ajtó vastagságának megfelelően a benne elhelyezett (C) csa­var segélyével a kilincs (A) .ékalakú ki­nyúlványát összeszorítjuk, amint az I. áb­rán látható. Az I. és a IV. ábrán látható (B) kap­csolóhüv^lynek az ajtóhoz támaszkodó részén egy hengeres kinyúlvány van, amely az V. ábrán látható zár paizs kör­keresztmetszetű nyílásában forog; a (B) kaposolóhüvely ezen részén a lyuk nyí­lása négyzetes keresztmetszetű, míg a kapcsolóhüvely másik vége hengeres fu­rattal van ellátva, hogy a vékonyabb aj­tóknál az ékalakú kinyúlvány letakar­ható legyen. A kilincspár fölszerelése legcélszerűbb­ben a következőkép történik: Mindegyik kilincs (A) ékalakú kinyúl­vány ára rátesszük a (B) kapcsolóhüvelyt és a (D) zárpaizsot, olykép elhelyezve, amint az I. ábrán látható. Ennek íjieg­történte után az ajtóban lévő záron ke­resztül a kilincseket összeszorítjuk és pe­dig úgv, hogy mind a két fogantyú az aj­tótól egyenlő távolságra legyen és az (Á) ékalakú kinyúlványok a recézett fölülete­ken legyen elcsúsztatva. Ekkor (B) kapcsolóhüvelyeket a zár­paizszsai (D) együtt az ajtóhoz szorítjuk és itt a (B) kapcsolóhüvelyekben elhelye­zett (C) csavarral az (A) ékalakú kinyúl­ványt összeszoritással rögzítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents