72510. lajstromszámú szabadalom • Karimás csőkapcsolat

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72510 szám. V/e/i. OSZTÁLY Karimás csőkapcsolat. MANNESMANNRÖHREN-WERKE CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1917 jalius hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 janias hó 80-ika. Az ismert karimás. csőkapcsolatoknál, ha szilárd kötésekről vagy szegélygjűrűk­ről van szó, rendszerint úgy vanmak ézek megerősítve a csövek végén,, hogy á gyűrű föl van csavarva, vagy rovátkák­kal föl van hengerelve a csőire és azután még össze is van forrasztva azzal. Ilyen­kor külön tömítésre föltétlenül sziibség van a kötés és a cső közt, mert ezek a most említett összekötőmódok nem bizto­sítanak gondos tömítést. Ezt a tömítést eddig legkényelmesebben forrasztással végezték. A cső végére fölhegesztett köté­seknél ilyen, forrasztásra nincs szükség, éppúgy kihajlított csővégekkel bíró laza kötéseknél sem. A kötések fölcsavarása, vagy fölhenge­relése eddig igen gondosan kellett, hogy történjék, hogy a szükséges biztonságot érjék el a kötés leszakadása ellenében. A jelen csökapesolat ezen eddig szoká­sos kapcsolatokkal szemben előállítását tekintve jeilentékenyen egyszerűbb ós ol­csóbb, üzembiztonsága pedig jóval na­gyobb. Itt, mint a mellékelt rajzon lát­ható, az (a) cső végére egy (c) kötőgyűrű van úgy fölcsavarolva, hogy a cső kis (f) darabon még kiáll a kötőgyűrűn túl. Ezt a kiálló csődarabot azután kihajlítjuk. Emellett a kötőgyűrű alakja tetszőlegesre választható. Ha úgynevezett nyilt tömítés létesítendő, akkor a (c) kötések az 1. áb­rán látható alakot kapják. Ha ellenben úgynevezett zárt tömítést kell létesíteni, akkor a 2. ábrán látható alakot lehet adni a (c) kötéseknek. A (b) csavarme­netek az (a) csöveken kúposán is kilké-f pezhetők (3. ábra), hogy a csöveknek nagyobb szilárdságuk legyen leszakadás ellenében. Hogy lehetőleg szolid kapcsolat létesül­jön a (c) kötés és az (a) cső közt, cél­szérű a kötést meleg állapotban fölcsa­varni a cső (b) csavarmeneteire, éppúgy az (f) kihajlitásokat is fölmelegített cso­végen végezni. Karimák fölerősítése ezen kapcsolatoknál úgyanúgy történik. Mint a rajzon látható, a jelen csőkap­csolatoknál forrasztás nélkül is megbíz­ható tömítés érhető el. Ezáltal elkerüljük az igen drága és körülményes forrasztást és azonkívül a csővég kihajlíiásával egy­szerűen és olcsón nagy biztonságot érünk el a kötés leszakadása ellen. Ezt a tömí­tést a kötések fölhegesztésével is elérhet­nők, a fölhegeszfcés azonban, mint a gya­korlatban általánosan ismeretes, csak igen ügyes munkásokkal és csak a leg-

Next

/
Thumbnails
Contents