72509. lajstromszámú szabadalom • Kötéldobelrendezés egy géprendszerű szántóberendezésekhez

Megjelent 1Í)18. évi augusztus hó 17 ÓUL MAGY. g*^ KIR SZABADALMI Wff if HIVATAL -SZABADALMI LEÍRÁS 72509. szám. X'a. OSZTÁLY Kötéldobelrendezés egygóprendszerű szántóberendezésekhez. MISÁN JÁNOS KÚTFÚRÓMESTER ÉS KONCZ TESTVÉREK CÉG HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. • A bejelentés napja 1016 október hó 4-ike. Az, ismert egygéprendszerű szántóbo­rendezéseknéV eddig két kötéldobot alkal­maztak, melyek mindegyike egy-egy fo­gaskerékkel van összekötve, úgy ho£v az egyiik irányban való szántásnál az egvi-k. a másik irányban való szántásnál pedig a másik dob fogaskereke hozandó a hajtóáttétellel kapcsolódásba. Ezen szer­kezet hátránya, hogy külön váltóáttételt igényel, ami a berendezést és annak mű­ködtetését komplikálttá teszi. Ezen hát­rányt a találmány értelmében azáltal Ke­rüljük el, hogy egyetlen fogaskereket al­kalmazunk, mely a kötéldobtengelyre van fölhúzva és önműködően átváltódó kilincsszerkezét útján a mindenkori szán­tási iránynak megfelelően fölváltva az egyik vagy a másik kötéldobot viszi ma­gával. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező kötéldobhajtás egy foganatosítási alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a kötéldobhajtási függőleges metszete, a 2. ábrán pedig az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszetben a lálincsmű fö­lülnézete látható. Az (1) tengelyen két (2, 3) kötéldob, van elrendezve, melyek között a tengelyre a két dob számára közös (4) hajtófogas­kerék van lazán fölhúzva. Mindegyik (2, 3) kötéldob egy-egy (5, 6) kilincskerék- -kel van ellátva, melyek fogazásai a 2. áb­-rán látható módon ellentétes irányúak. A (4) fogaskerékben ágyazott (7) tengely két végén, a kerék alatt és fölött egy-egy (8, 9) kilincs van megerősítve, melyek közül a (8) kilincs az (5) kilincskerék­kel, a (9) kilincs pedig az alsó (3) dob (6) kilincskerekével kapcsolódik. A ki­lincsek a (7) tengellyel szilárdan vannak összekötve és egymással oly szöget zár­nak be, hogy ha az egyik kilincs a hozzá­tartozó kilincskerékkel kapcsolódik, ak­kor a másik kilincs a hozzátartozó kerék fogaiból ki van emelve. A rajzon azt a helyzetet tüntettük föl, amikor a (8) . kilincs az (5) kilincskörék­kel kapcsolódik és az egész hajtás a 2. ábrán látható (10) nyíl irányában forog. Ha most a hajtógépet átkormányozzuk, akkor a visszafelé forgó (5) kilincskerék: fogai a (8) kilincset maguk közül kitol­ják. Egyúttal azonban a (9) kilincs is el-

Next

/
Thumbnails
Contents