72507. lajstromszámú szabadalom • Eljárás besózott hús előállításánál a pirosítási folyamat elősegítésére

' Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY ^fr RIR. SZABADALMI fflj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS / 72507. szám. iv/e. OSZTÁLY Eljárás besózott hús előállításánál a pirosítási folyamat elősegítésére. v DB LEBBIN GYÓBGY VEGYÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 4-ike. Besózott hús előállításánál tudvalevő­leg oly sóoldatot használnak, mely sa­létromsavat ós gyakran cukrot is tartal­maz. A salétrom hatása abban áll, hogy a hús vérfestőanyagát az úgynevezett haettioglobint piros szinét főzésnél is megtartó vegyületté változtatja át; melyet nitrogénoxyd-haemoglob innék neveznek. Sónailc egyedüli alkalmazásánál ugyan ,külsőre hasonló vegyület keletkezik, még pedig 'met-haemoglobin, a gyakorlatban azonban kizárólag a nitrogénoxyd-hae­,moglobint állítják' elő besózásnál, mint azt az általános szokás bizonyltja, min­dig salétromnak, mint pirosítószernek hozzáadása mellett. A nitrogénoxydhak a salétromból való előállítása azonban igen lassan megy végbe, a hús fehérjeanyagának redukáló hatása folytán. Éppen ezen reakcióhatás gyorsítására adagoltak eddigelé a sós lé­hez ki® mennyiségű cukrot. Emellett közbeesőleg a salétromból egészen cse­kély mennyiségű salétromsavas kálium képződik. A salétrom maga egyáltalában nem pirosít, hanem csupán a belőle kép­ződő nitrit (salétromsavas só). A jelen találmány már most abban áll, . hogy a nitritet készen alkalmazzuk, úgy hogy a salétromot nem kell előbb redu­kálnunk. Az eljárás tehát a vegyifolya­matök egyszerűsítésén kívül ezt a követ­kezményt vonja maga után, hogy a piro­sító folyamat sokkal gyorsabban játszó­dik le, mert hiszen a hatályos nitrit már a folyamat elejétől kezdve van jelen és nem kell előbb keletkeztetnünk. Az eljá­rás egyúttal az adagolás mértékét is biz­tosítja. A találmány szerinti eljárás foganato­sításánál megfeilelő, pld. 15—22—25% sűrűségű sóS lét veszünk és salétrom és cukor helyett, ezen sós léhez csekély százalékarányban, a sós lére vonatkoz­tatva körülbelül %% nitritet, célszerűen alkálinitritet adagolunk. A gyakorlatban a nátriumnitrit alkalmazása bizonyult igen célszerűnek. A pirosító folyamat rendkívüli gyorsasággal megy végbe a húsdarab vastagsága szerint 4—5 óra alaltt, vagy rövid néhány nap alatt, leg­többször már kevesebb nap alatt, mint ahány hétre volt szükség a régi eljárásnál. Kisebb daraboknak, mint huskockák­nak, kerek szeleteknek stb. besózása megpuhulás után gyakran már be is van.

Next

/
Thumbnails
Contents