72506. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz önműködő fölmelegítőberendezéssel

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72506. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Konzervdoboz önműködő fölmelegítő berendezéssel. KAZVINCZKY SÁNDOR VÍZMpSTER ÉS TIHANYI PÁL GÉPLAKATOS RES1CZABÁN YÁN. A bejelentés napja 1917 július hó 18-ika Az ételkonzervek legnagyobb része csak fölmelegített állapotban élvezhető.. Sok­szor előállhat azonban az a helyzet, hogy a fölmelegíté® nehézségekbe ütközik s emiatt a konzerv el nem fogyasztható. Jelen találmány ezt a hátrányt azáltal küszöböli ki, hogy magát a konzervdo­bozt szereli föl egy vegyi úton működő melegítő berendezéssel. Lényegében a ta­lálmány abban áll, bog}' a tula j donké­peni konzervdoboz fenekéhez egy víz­tartó edényül szolgáló toldalék doboz van erősítve. Az igy keletkező kettős doboz egy harmadik, nagyobb dobozba van he­lyezve úgy, hogy a két doboz falai kö­zötti teret oltatl'an mész tölti ki. A víz­tartó doboz oldalfalának egyik forrasz­tási helye a külső doboz fenekén kinyúló kulcs segélyével felszakítható, amikor is a doboz víztartalma a mészre ömlik s a mész oltása közben fölszabaduló hő a konzervdoboz tartalmát kellő hőmérsék­letre hevíti. Mellékelt rajzon a találmány egy pél3a­képeni kiviteli alakja van föltüntetve és pedig: 1. ábra függőleges középmetisziet, 2. ábra pedig vízszintes metszet az 1. ábra A—A vonala szerint. A tulaj donképeni (b) konzervdoboz fenekéhez az (e) víztartó edéiny van hozzáerősítve, melynek oldalfalán -a (g) összöforrasztás a (h) kulcs elcsavarása által fölszakítható oly módon, mint az ajíókási konzervdobozok födele. Az így keletkező kettős doboz egy har­madik (d) dobozban van elhelyezve, mely a bqlső dobozoknál annyival . nagyobb méretű, hogy a közöttük lévő térben ele­gendő mennyiségű (f) oltatlan mészréteg foglalhasson helyet. A (h) kulcs a (d) doboz (i) fenekén vágott nyíláson át kinyílik és könnyebb kezelhetőség céljából a doboz fenekéhez (h') helyzetbe hajlítható. A kulcs számára a fenéken, vágott nyílást nem kell tömí­teni, mert a víztartó csak annyi vizet tar­talmaz, amennyit a mész miagába bír szívni s így az a nyíláson ki nelm folyik. Elegendő, ha ez a nyílás csupán olyan nagy, hogy a (h) kulcs rajta keresztül férjen, mivel S kulcsnak egész kis szögű elforgatása elég nagy nyílást szakit a víz­tartón. / h külső (d) doboz (c) födele egyúttal a tulajdoiuképeni (b) konzervdoboz lejá­rására is szolgál s a nyitás helye valaani-

Next

/
Thumbnails
Contents