72500. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek kinyerésére természetes vizekből

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72500. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás fémek kinyerésére természetes vizekből. DR ' NAGEL OSZKÁR VEGYÉSZ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 január hó 8-ika A jelen eljárás célja fémek kinyerése tengervízből vagy tetszésszerinti más, mikroorganizmusokat tartalmazó olyan . természetes vizekből, amelyek fémeket sók vagy ionok alakjában vagy kolloidos állapotban oldva tartalmaznak. Sok éve ismeretes már az a tény, hogy mindenféle fém, különösen az arany, ezüst, platinafémek, thorium stb. híg ol­datokból kicsaphatok adszorbeáló sze­rek, mint pl. kallóföld, agyag, szemcsé­zett téglamassza, lazán granulált, fölülé­tén vasvitriololdattal való impregnálás útján kolloidos vashidroxiddal bevont nagy olvasztósalak, továbbá kolloidos vashidroxid, kovaföld, szén. koksz, turfa, faszén, fa, rostanyagok stb. által, tehát olyan anyagokon való adszorpció útján, amelyeknek nagy a fölülete. Ujabban még azt is tapasztalták, hogy ez a kicsa­pás még rendkívül híg oldatokból is végbemegy, igy pl. aranynál egészen kb. 1 : 300,000.000 hígításig, " sőt rádiumnál még sokkal nagyobb hígításig. Miután a tengervízben az említett fé­mek valamennyien rendkívüli hígításban vannak jelen, ezért közel feküdt a gon­dolat, hogy azokat adszorbeáló szereken való szűrés útján nyerjük ki. Ezen mód­szer azonban a laboratóriumban előállí­tott rendkívül híg oldatokról tengervízre álvive, technikailag hatástalan és nem sikerül vele a szükségelt időtartamú szű­rést keresztülvinni, de még ha ez sike­rülne is, azon sajátságos tünemény foly­tán, hogy a tengervízzel való érintkezés­nél az adszorbeáló anyag hatása állan­dóan és gyorsan csökken, ilyen módon abszolút lehetetlen volna a tengervízben foglalt anyagokat .gyakorlatilag gazdasá­gosan kinyerni. Számos kísérlet, amelyet különböző tengerpartokon és az ilyen kísérleti cé­lokra alkalmas hajókon végeztem, először is azt mutatta, hogy az olyan tengervíz, amely mintegy 5 milligramm aranyát tartalmaz egy köbméterben, a nemes fé­met sokkal nehezebben adja le, mint egy ugyanolyan higítású, desztillált vízzel ké­szült mesterséges aranyoldat. Ellenőrző kísérletek, amelyek a tengerparton vég­zett kiséri etekkel párhuzamosan laborató­riumban végeztettek, azt mutatták, hogy fémeknek adszorbeálásánál tengervízből az oldalban lévő fémek között ..küzdelem az adszorbeálóért", egy tolakodás a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents