72499. lajstromszámú szabadalom • Gép szalagalakú anyagok víztelenítésére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI gBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72499. szárú. xm/a. OSZTÁLY. Gép szalagalakú anyagok víztelenítésére. LENGGENHAGER JAC FŐMÉRNÖK SCHÖNAU-LEOBERSDORFBAN A 70808. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 julius hó 30-ika és elsőbbsége 1917 április hó 27-ike. A találmány tárgya a 7080S. számú -szabadalomban védett, szalagalakú anya­gok víztelenítésére való gép és a vele összefüggő munkafolyamat javítása,, il­letve tökéletesbítése. A törzsszabadalomban védett gép, il­letve a géphez tartozó, vele együttműködő egyes berendezések (mint az ainyaghozzá­vezetők, elosztók, sajtolószerkezetek, ol­dalsó határolőszalagok stb.) működésé­nél megfelelően előkészített anyagokból, vagy anyagkeverékekből álló szalagokat készítünk és azokat körülfutó vízátbo­csátó végnélküli vezetőszalagok, pl. szi­ták, nemezek és effélék, valamint az ezek­kel együtt haladó, az anyagszalagokat oldalt határoló vagy szélességirányban több késikenyebb anyagszalagra osztó vég­nélküli határolószalag között a szitáikra, nemezekre vagy effélékre ható sajtoló­szerkezetek (pl. sajtolóhengerek) útján víztelenítjük. Az ilv.módon keletkező vég­nélküli anyagszalagokat további kezelé­sük céljából isnjert módon, pl. egy vagy több, rendszerint közvetlenül a víztele­nítőszerkezeteikhez csatlakozó haránt­irányban működő, magában véve ismert berendezésű le vágószerkezettel vagy ef lé­iével megfelelő nagyságú lemezekre osztjuk. Az anyagszalagok képzése és víztelení­tése közben úgy az anyagszalagokat ol­dalt bezáró határolóeszközök, illetve ha­tárolószalagok és a közöttük haladó anyagszalagok, mint az esetleg helyen­ként oldalhatárolások nélkül haladó anyagszalagok közeiben az anyagszala­golvból kisajtolt folyadék, elhasznált víz stb. lassanként összegyűl, mely a sajtoló­nyomás esetleges csökkenésénél vagy más okból a már kezelés alatt volt anyagsza­lagokba hatol és könnyen zavarokra, il­letve a gyártott anyagszalagok széleinek megsérülésére adhat okot. A találmány tárgya a törzsszabadalom­ban védett víztelenítőgép oly további ki­alakítása, mellyel ezen hátrányt elkerül­hetjük és mely lényegében azáltal van jellemezve, hogy megfelelő helyeken R célnak megfelelő módon kiképezett le­szívószerkezetek vannak elrendezve, oly célból, hogy az esetleg egyenként, oldalsó határolószalagok nélkül tovamozgó anyag­szalagok között vagy mellett összegyűlő

Next

/
Thumbnails
Contents