72496. lajstromszámú szabadalom • Építőkő átmenő függélyes és vízszintes csatornákkal ellátott falak fölépítésére

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72496. szám. VIII/a OSZTÁLY Építőkő átmenő függélyes és vízszintes csatornákkal ellátott falak fölépítésére. GRÖNROOS HÜGÓ SZOBRÁSZ ÉS TECHNIKUS KOPENHÁGÁBAN. A b jelentés napja 1917 október hó 22-ikt. Elsőbbsége 1914 október hó 27-ike. A találmány tárgya építőkő átmenő függélyes és vízszintes csatornákkal ellá­tott falak fölépítésére. A találmány lé­nyege abban van, hogy az építőkő úgy függélyes, mint vízszintes irányú, átmenő több, pl. három üreggel vai} ellátva, ame­lyek a fal fölépítésénél a fölső és alsó, valamint az oldalt lévő kövekben lévő üregekhez képest oly helyzetet foglalnak eH hogv a falhoz átmenő, függélyes és vízszintes, egymással összekötött, a fal mindkét oldalán fekvő csatornák létesül­nek. Az építőkövek középső üregei beton­masszával önlhetők ki, amelybe adott esetben vasfegyverzetet helyezhetünk be, úgy hogy a falban terhet hordó rész léte­sül, amely egészen összefüggő is lehet, ha tudniillik a betonmasszát a függélyes üregekbe való betöltés alkalmával oldalt is elosztjuk, amikor is a betonmasszában úgy függélyes, mint vízszintes irányban érünk el kötést. Alkalmas módon azon­ban meg is akadályozhatjuk azt. hogy a betonmassza a betöltés alkalmával a füg­gélyes, középső csatornák egyikében vagy több ily csatornában, oldalt tovább hatol­hasson. Utóbbi esetben a falban függé­lyes, terhet hordó oszlopok létesülnek. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van föltün­tetve. Az 1—3. ábrákon az építőkő oldal-, illetve fölülnézetben és végnézetben látható. A 4. ábra a fal egy részét oldalnézetben mutatja. Az 5—8. ábrák metszetek a 4. ábrának V—"V, illetve VI—VI, VII-VII és VIII— VIII vonalai szerint. Mint a fölülnézetben és végnézetben látható, az építőkő négy (1, 2, 3 és 4) le­mezből és az ezek között lévő (5, 6, 7 és 8) összekötő csapokból áll. Az (1) és (2), valamint a (3) és (4) lemezek között szük (9) és (10) üregek vannak meghagyva, melyek a függélyes és vízszintes irányban végigmenő csatornákat alkotják, míg a (2) és (3) lemezek között . a szélesebb (11) üreg van meghagyva, melybe a be­tonmassza vagy másefféle, a hordképes részt alkotó anyag tölthető be, amely egyúttal a fal kövei között szilárd össze­köttetést is biztosit. (12)-vel a fegyverzet vasai vannak jelölve, amelyek a (11) üregekben a betonmasszába ágyazhatok. Ha az ily építőkövekből falat építünk föl, úgy ennek mindkét oldalán átmenő, függélyes és vízszintes, egymással össze­kötött csatornák létesülnek, amelyekben

Next

/
Thumbnails
Contents