72494. lajstromszámú szabadalom • Pácolás folyadékszállítással, melynél a tárgyak a pácolás alatt állandóan a szállítóedényekben maradhat

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI 1|g|§ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72494. szám. IV/e. OSZTÁLY. Pácolás folyadékszállítással, melynél a tárgyak a pácolás alatt állandóan a szállítóedényekben maradnak. DR TECHN. FUCHS OTTÓ MŰEGYETEMI MAGÁNTANÁR BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1917 auguwtus hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 szeptember hó 6-ika. Az eddigi tömeggyártási pácol ásóknál és más hasonló eljárásoknál a pácolandó tárgyaknak a páclúgba és mosófolya­dékba való behelyezése, valamint azok­ból való eltávolítása még az esetben is idő és pácfolyadék veszteséggel jár, ha az nem kézi-, hanem géperővel történik. A lúgból kiemelt nedves tárgyaikat óva­tosan kell továbbszállítani, ami a munka gyors menetét még inkább hátráltatja. Eme hátrányok kiküszöbölésére szük­séges, hogy: 1. A tárgyakat a pácolást megelőző utolsó munkaszakasz után szállítóedé­nyekbe rakjuk, ahonnan csak a pécolási művelet befejezése után távolítjuk el. 2. A páclúgból nedves tárgyakat ne to­vábbítsunk. Ezen követelményeknek a folyadék­szállítással való pácolás által teszünk ele­get és pedig az alább ismertetett beren­dezés és eljárás segélyével. A berendezés részei egyenként újnak nem tekinthetők ugyan, azonban egyesítésük által a páco­lási eljárás módosul és a föntemlíteü hátrányok kiküszöböltetnek, vagyis új műszaki hatást érünk el. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező eljárás k e re szt ül vitel éhez való készülék példakép vett foganatosítási alakja van vázlatosan föltüntetve. A rajzon (A, B, C)-vel az áztató kádak, (f)-fel pedig a folyadókszállító szerkezet van jelölve. A pácolókészülék két vagy három áz­talókádból áll, melyek hydraulikus szál­lítószerkezet útján állanak egymással összeköttetésben. Két áztatókád akkor nyer alkalmazást, amidőn a pácolás ugyanannyi időt igé­nyel, mint az öblögetés. Ez esetben úgy a pácolandó tárgyak, valamint a páclúg az egyik kádba-kerül. A pácolás után a lúgot a második kádba szállítjuk át, ahol újabb tárgyak kerülnek pácolás alá, mi­alatt az első kádba bevezetett öblögető folyadékkal az öblögetést végezzük. Ami­dőn a pácolást a második kádban befe­jeztük és a mosófolyadékot az első kád­ból kieresztettük a lúgot visszavezetjük az első kádba, mire a folyamat megis­métlődik. Három kád alkalmazása a gyakoribb eset, mert a pácolás többnyire kétszer annyi időt vesz igénybe, mint az öblöge­tés. Ezt az esetet ábrázolja a rajz

Next

/
Thumbnails
Contents