72492. lajstromszámú szabadalom • Ammóniumperchlorát robbantószer

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72492. szám. . XlX/g. OSZTÁLY­Ammoniumperchlorát-robbantószer. AKTIEBOLAGET CARLIT CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 25-ik«. Klsöbbsége 1918 d*oember hó 30-ik*. Ammoniumperklorát tudvalévőleg a modern robbantószerek több fajtájában a főalkatrészek egyike. Bár magában véve az ammoniumperklorát nem robbanó­anyag, mégis éghető pótanyagokkal egye­temben, mint oxigénho'\iozó, igen hatá­sos robbantószert szolgáltat. Az ilyen robbantószer azonban, mely tiszta ammoniumperklorátot tartalmaz, bizonyos hátránnyal jár, amennyiben erős impulzust igényel aránylag erős gyutacsok, vagy detonátorok részéről, hogy íölrobbanjon. Az ammoniumperklorát előállításakor általában eltávolítják a károsnak tartott pei klorát-ti'szlátlanságot, mely az előállí­táshoz használt nyersanyagokból szárma­zik. Ez az eltávolítás úgy történik, hogy a perklorátot pl. centrifugálással elkülö­nítik az anyalúgtól. Tisztítását az látszott szükségessé tenni, hogy az ammonium­perklorátnak robbantószerkénl való al­kalmazásakor föltették, hogy az említett kloráttartalom, még ha igen csekély is. a perklorátot és így a robbantószert, nem állandóvá és veszedelmessé teszi. Hosszú ideig tartó kisérletekkel azonban meg­állapítást nyert, hogy ez az eset nem áll fenn, ha a kloráttartalom bizonyos hatá­ron ailul marad. A jelen találmány már most olyan ammónium perklorát-robbantószerre vo­natkozik, melyet az ammoniumperklorát­hoz adott kloráthozaggal vagy a benne meghagyott bizonyos kis mennyiségű kloráttartialommal, pl. kálium-, nátrium , bárium- vagy káleiumkloráttal impulzu­sok iránt érzékenyebbé tettünk. Kis mennyiségű klorát jelenléte nyilván a robbanási sebességet is növeli. A klorát mennyiségét esetről-esetre a robbantó­szernek a különböző céloknak megfele­lően adni kívánt érzékenység foka szerint szabjuk meg. Ez a kloráttartalom vagy kloráthozag azonban nem szabad, hogy túlságos nagy legyen, mert ez esetben, főleg ha a robbanószer nedvpsségi foka növekszik, vagyis átalakulás következ­hetnék be az ammoniumperklorát és pl. a káliumklorát közt, úgy hogy ammo­niumklorát képződhet. Ez az anyag azonban igen könnyen bomlik és igy előidézhetné azt, hogy a robbantószer a raktározás alatt átalakul és igy eltevése és kezelése veszedelemmel jár. Ezért a klorálnak csak kis mennyiségben szabad

Next

/
Thumbnails
Contents