72486. lajstromszámú szabadalom • Kürtős vízhűtő

Megjelent 1918. éri augusztus hó 14-én. MAGY. Kia SZABADALMI «ÉB r HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72486. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Kürtös vízhűtő. ÜHDE FRIGYES MÉRNÖK BOROSZLÓBAN. A bejelentés n*pja 1915 október hó 6-ik*. Elsőbbsége 1915 febraár hó 25-ika. A találmány tárgya kürtös vízhűtő, mely a hűtőhatás javítását és az építési-, valamint üzemköltségek csökkentését cé­lozza. Amennyiben a kürtös hűtőknél a cser­gedező berendezés alul vízszintesen volt befejezve és ezen berendezés alatt a le­vegő jobb hozzávezetése céljából csészék vagy csészeszerű terelőfölületek voltak elrendezve, amelyek mélyebben fekvő medencébe ürítették ki a vizet (mint aho­gyan ez a mellékelt rajz 1. ábrájában pontozottan van föltüntetve), lényeg|es hátrányok léptek föl, amelyeket a talál­mánnyal elkerülünk. Különböző okokból nem mindenkor lehetséges és célszerű a hűtött vizet. pl. a 127286. számú német szabadalmi leírás módjára a csészékből közvetetlenül, egy a hűtővel összefüggő kondenzálóberendezésbe vezetni és a már említett német szabadalmi leírás fnód­jára a szükséges hűtőviztartaléJJot, külö­nösen nagy tartályban a kürtös hűtő mel­lett fölhalmozni. Általában a hűtővíz el­használása helye a hűtőtől elválasztva fekszik és a hűtött víz a csészékből min­denekelőtt a hűtő alatt fekvő tartályba kerül és csupán ebből veztetteti'k az el­használási helyre. Emellett a hűtővíz vasfag sugaraik vagy fátylak alakjában, a légbeömlésitér egész magasságán végig, folyik a jóval mélyebben fekvő víztü­körre. A szivattyú által végzett munka egy részié tehát nincsen kihasználva. A hűtő alatt lévő nagy vízfölület annyiban is hátrányos volt, hogy az ennek mentién áraimló hűtőlevegő részben elvesztette hűtő-hatását. Végiül a hűtő egész alapjára terjedő medence építési költségei is igett tekintélyeseik voltak. A találmány szerint a főntjelzett rend­szerű kürtös hűtőt azáltal javítjuk, hogy a csészékből lefolyó hűtött víz fölvéte­lére a hűtő alapjánál lényegesen kisebb' tartályt alkalmazzunk. Ezen tartály fölső széle közvetetlenül a (b) csészék alatt feli?1 sdk. A tartályt az elpárolgás folytán tá­vozó víz szabályozott utántáplálása állal közel telt állapotban tartjuk. Ennek foly­tán a tartályban uralkodó víznyomás hasznosan működik, mivel a hűtött víz az elhasználás helyére, illetve a cirkulá­ciós szivattyúhoz nagyobb nyomással fo­lyik. A régebbi és a találmány szerint al­kalmazott vízfölsrn különbségének meg­felelő vízoszlop-magasságot a szivattyúi teljesítményéből levonásba hozhatjuk. A tartály alapja tetszőleges nagyságú

Next

/
Thumbnails
Contents