72481. lajstromszámú szabadalom • Folyadékelzáró szerv

Megjelent 1918. evi augusztus hó 14-en. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72481. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Folyadékelzárószerv. PR1BILL HERMANN UTAZÓ BRÜXBEN. A beje'antés napja 1917 november hó 29-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 15-ike. A jelen találmány tárgya folyadékel­zérószerv, melynek, tokja valamely rossz hővezető, illetve saválló anyagból, pl. porcellánból. kőanyagból, fajanszból, fi­berből, üvegből, vagy efféléből van ké­szítve és mely különösen egyszerű építési módjával, valamint jó működésével tű­nik ki. A találmány lényege' a toknak olyan tömítések útján való kétoldali el­tömítésében áll, melyeket egy keresztül­menő, a zárószervet, (dugattyút, szelepet; vagy csapot) befogadó, kil'olyatónyííáss'al ellátott henger és ennek végein elrende­zett csavar és csavaranya szorít a tokhoz. A mellékelt rajz, a találmány tárgyá­nagy egy foganatosítási példájaként, du­gattyús zárású vízvezetéki csapot ábrá­zol az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán a toknak az 1. ábra x—x vo­nala mentén vezetett keresztmetszetében. Az (1) tok valamely rossz hővezető anyagiból, pl. porcellánból, kőanyagból, fajanszból, fiberből, üvegből, vagy effé­léből van készítve. A kétüléses (2) csa­varnak kifelé nyúló csavarmenetes részé­vel az elzárószerv a vízvezetékkel van összekötve, míg annak befelé nyúló csa­varmenetei a (3) dugattyúhenger meg­erősítésére szolgálnak. A tömítés a (4) gyűrűvel történik. A (3) hengerben (5) áteresztőnyílás van kiképezve, mely a (6) dugattyú kicsavart (a rajzon föltün­teftett) állapotában a vizet kifolyni engedi a (7) csatornán át. A (8) dugatlyúrúdnak csavarmenetei vannak, melyekkel a (9) kézikerék forgatásakor a (6) dugattyút a kétüléses (2) szelepre lehet nyomni, hogy a víz kifolyása elzáródjék, illetve fojtód­jék. A (3) hengernek a (9) kézikerék fele .néző (10) nyúlványa szintén külső csa­varmenetekkel van ellátva és -az (1) tok­nak a (11) tömítőgyűrű és a (12) födeles csavaranya útján való tömítésére szol­gál, mely utóbbinak fölső részébe (13) tömítőszelence van becsavarva. Vala­mennyi most leírt belső alkatrész eszter­gálvozással állítható elő és könnyen be­ónozható, bchorganvozható,. vagy galvá­nikus úton fémmel bevonható. A műkö­dés módja a föntiekből kiviláglik. Főleg kiemelendő, hogy e részek mindegyike könnyen kicserélhető, tehát az elzáró­szerv állandóan használható állapotban tartható; egy része sem kell, hogy sárga­rézből legyen. A (9) kézikerék elül való elrendezése folytán a víz piszkos kézzel be nem mocskolható. A víz soha be nem

Next

/
Thumbnails
Contents