72479. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bázikus magnéziumhipochlorit előállítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-éu. MAGY. SZABADALMI K3R. HIVATAL 72479. sBBÁzn. IV/h/i. OSZTÁLY­EljáráB bázikns magaéziumhipochlorit előállítására. É. MERCK CÉG DARMSTADTBAN. A bejelentéi napja 1916 december hó 28-ik» A föltaláló kísérletei szerint a mágné­ziumoxydot vagy hidroxydot alohlóros­savniak vagy sóinak oldataival való keze­lése áltál oly anyaggá lehet átalakítani, mely a hidroxydcsoport mellett az alchló­roasöiv maradékát tartalmazza, tehát a mágnézium báziikus hipochloritját ké­pezi, mely minden ismert hipochlorittól lég- és vízállósága, valamint oldhatatlan­sága által különbözik. Ugyanezen anyagot már egy alkalom­mal két angol kutató és pedig Cross és Bevan kezelte és a Chemical News folyó­irat 58. (1888.) kötetében, a 240. oldalon fötuliajdonságaira nézve leírta, Ezen cikk­ben azt állítják, hogy az anyagot mégné­ziumchlorid-oldat eíektrolizálása által kaptáik, de az elektrolízis foganatosítására vonatkozó további adatokat nem közölik, úgy hogy csak azon megjegyzésükből, mely szerint a kérdéses vegyület a kató­dán akkor kelétkezik, ha „az oldatot nem tartjuk mozgásban", lehet ^rra következ­tetni, hogy ők diafragma nélícfil dol­jjjoztaik. Ezen adatok föiülvizsgálásánál a fölta­láló azt tapasztalta, hogy a leírt anyag tényleg, m ágnézi u moh lonid-oldatokn a!k diafragma nélkül való eíektrolizálása ál­tal a katódán keletkezik és a hipochlorit­oldatoknak mágnéziára való közvetlen hatása által kapott anyaggal azonos. Az. elektrolizisnél azonban a termelési há­nyados oly kicsiny, hogy emiatt ezen elő­állítási eljárás műszaki alkalmazása ki­zártnak tekinthető. A föltaláló szerint a kis termelési hányados oka az, hogy a bázikus csapadék képződése az elektro­lízis előrehaladásával folytonosan lassub­bodik és végül egészen megszűnik. Ezen akadály oka az elektrolitnek az elektro­lízis előrehaladásával ncjvekvő aciditásán al'apszik. Azt Töláltuk továbbá, hogy ha az elektrolithez előzetesen vágy lassan­ként elegendő mennyiségű mágnézium­oxydot, hidroxydot vagy karbonátot ada­golunk, akkor a kívánt terméket folyta­tólagosan, műszakilag tökéletesen kielé­gítő termelési hányadossal kapjuk mind­addig, míg ily módon arról gondosko­dunk, hogy az elektrolitnak a bázikus^ hipochlorit képezésére alkalmas alkáli­tása megmarad. Ily munkamódnál termé­szetesen ezen anyag nemcsak a katódán, hanem főképen az anódán is keletkezhe­tik, amennyiben a normális hlpochlorit­riak itt képződött oldata az egész elektro­litben szuszpendált mágnéziával escre-i

Next

/
Thumbnails
Contents