72475. lajstromszámú szabadalom • Klozetöblítőkészülék

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-en. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILÉIRÁS 72475. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Klozetöblitőkészülék. MEZEI VILMOS MÁV. HIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 deoember hó tge. Jelen találmány tárgya oly klozetöblitő­készülék, mely a klozetcsésze öblítését a víznek közvetlenül a vízvezetéki csőből való áramlása által — tehát víztartány alkalmazása nélkül — teszi lehetővé, még pedig oly módon, hogy a víz a klozetcsé­szébe egy bizonyos, szabálybzhatóan meg­állapított ideig áraimlik, majd pedig ön­működően elzáródik. A találmány tárgyának egy példáiké1 pen vett foganiatosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a találmány függélyes hossz­metszete, míg a 2. ábra a találmány oldalnézetét rész­bet metszve tünteti föl. A találmány tárgya lényegében a követ­kező: A készülék tulajdonképeni öblítőszer­kezetének befogadására az (1) henger szolgál, melynek belső üregét a (2) fu­rattal ellátott (3) válaszfal osztja egy alsó és egy fölső részre. A henger ezen fölső része a (4) csőtoldat útján közvetlenül a vízvezetékkel, alsó része pedig áz (5) cső útján a klozetcsészével áll összeköt­tetésben. < Az (1) henger fölső részének belsejé­vel egy vízszintesen elrendezett (6) hen­ger áll összeköttetésben, melynek egyik vége egy (7) födéllel légmentesen elzár­ható. A (6) henger a (8) csap befogadá­sára szolgál, melynek a (7) födélen át kinyúló (9) toldatára egy kétkarú (10) emeltyű van a (11) szög segélyével rá­erősítve. A (8) csap közepén alkalmazott hasítékban a (12) emeltyű foglal helyet, melynek szabad vége az (1) henger kö­zépvonalában elrendezett (13) tengely fölső végén alkalmazót* (14) és (15) pec­kek között fekszik. A (13) tengely fölsö részére a (16) szelep van erősítve, mely­nek ülőkéje a (3) elválasztófal (2) fura­tával kapcsolatban van kiképezve. A (13) tengely alsó részén ,e (17) szelep van el­rendezve, melyn,ek ülőkéje a (13) ten­gellyel kapcsolatban álló (20) dugattyú (19) furatán van kiképezve. •A (20) dugattyú a (13) tengely végére csavarmenetek segélyével erősített (18) tárcsa közvetítésével akként van fölerő­sítve, hogy a (20) dugattyúba erősített (22) peckük a (18) tárcsa megfelelő fura-' taiban vezettetnek. A (13) tengelyt fölső részén a (3) válaszfalra erősített (22) kengyel vezeti. Világos, hogy a (8) csapnak egy bizo­nyos értelemben v^iló elforgatása folytáa

Next

/
Thumbnails
Contents