72474. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csömöszölt falak előállítására

.neffj«leui 1918. évi augusztus hó 14-éu. v MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72474. szám. VlII/a. OSZTÁLY Berendezés esömöszőlt falak előállítására. DR MILANKOVITCH BOGDÁN TANÁR BÁNJALUKÁBAN (BOSZNIA). A bejelentés napja 1817 október hó 3-ika. A jelén találmány tárgya csömüszclt Salaiknak betonból és hasonlóból való előállítására szolgáló berendezés, amely­nek célja egyfelől a csömöszölés meg­könnyítésében, másfelől pedig a vakolat­nak a falon való kellő biztosításában átí. Csömöszölt falak előállítására mar al­kalmaztak oly formaszekrényeket, ame­lyek lényegileg két párhuzamos deszká­ból és ezeket összekötő, harantirányú vasrudakból álltak, amelyek i cleszkafa­lak furatain voltak, átvezetve ét a desz­kákkal össze voltak csavarodva. Az így •összeállított szekrénybe öntötték aztán a fal készítéséhez szükséges anyagot s ha ez már bizonyos fokig ) megmerevedett, .akkor a szekrényt a falnak ezen már el­készült részére helyezték ós ismét meg-. töltötték. Ezen müveleteket mindaddig ismételték, míg a fal a kívánt magasságot el nem érte. Az ismert berendezésektől eltérően a jelen találmány lényege abban áll, hogy a deszkalapok nem csavaros harántrudak útján vannak egymással tartósan össze­kötve, hanem a már elkészült falra he­lyezett haránttairtókra vannak lazán il­lesztve és ezekkel csapszögek útján van­nak könnyen oldhatóan összefoglalva. A haránttartók olyan kiképzéssel bírnak, hogy a fal harántirányá^an való eltoló­dás ellen, már alakjuknál fogva biztosítva vannak. Másfelől ezen tartók a fal egy­egy szakaszának elkészülte után nem 'tá­volíttatnak el .a dpszkalapokkal együtt, hanem . a. faiban hagyatnak és kiálló vé­geik drótok segélyével köttetnek össze többféle irányban egymással, úgy hogy a fal mindkét fölületén. dróthálók képződ­nék, amelyek a falra fölvitt vakolatot kellően biztosítják helyzetében. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a fal egy részének és a reábe­lyezett foirmaszekrénynek távlati képe, a 2. és 3. ábra a deszkalápokat hordozó haránttartók egeikének, oldal- és fölül­nézete, a 4. ábra pedig a dróthálóval bevont fal­fölületrész távlati képe. Az (a) falba helyezett (b) tartók a 2. ábrán látható kengyelalakkal bírnak. A kengyeleknek egyenes középső része á falvastagsággal egyenlő hosszú s a ken­gyelszárak két felől a falhoz illeszkedned*

Next

/
Thumbnails
Contents