72473. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék oldalrugózással

Megjelent 1918. eri augusztus i> 6 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS' 72473. szám. XX/a. OSZTÁLY ' Rugalmas kerék oldalrugózással. KISS LAJOS SOFFÖR BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 14-ike. Az eddigi rugalmas kerekek rendszerint azon az elven épülnek föl, hogy a kerek talpfölületére kifejtett nyomást sugár­irányú rugózás fogja föl, illetőleg viszi át az agyra. Ez a rúgózás azonban nem tökéletes és főleg azzal a hátránnyal jár, hogy az agy, illetőleg a kerék tengelye káros igénybe­vételeknek van kitéve. ; Ezzel szemben a találmány -tárgya oly rugalmas kerék, melynél a keréktalpra kifejtett nyomás emelőáttéttel a kerék homloksíkjára merőlegesen, vagyis oldalt vitetik át. A találmány tárgyával meglévő kerekek igen egyszerű és könnyű módon rugalmassá tehetők. Lényegében az új szerkezei: abban áll, hogy a rendes kerék­talpban forgathatóan ágyazott kétkarú emelők vannaík sugárirányban elren­dezve, melyeknek egyik karvége á ke­réktalp fölé köz meghagyásával ráhúzott abroncsban kiképezett kúpos ágyazására, miásik karvége pedig a kerék küllőit ösz­sziekötő harántrudakra helyezett rugóiéra támaszkodik, úgy hogy a külső abroncsba kifejtett nyomás az emelőáttétel. útján a harántrudak rúgóira vitetik át. Az egész kerékszerkezet kétoldalt tel­jesen zárt térbe van helyeziVe, mely tér kenőanyaggal (zsírral) van megtöltve. A kétkarú emelök golyós vezetékben járnak az emelők vezetőhüvelyoihen. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve, nevezetesen az 1. ábra az oldalrúgózású rugalmas ke­rék egy részének homloknézete, a 2. ábra ugyanannak metszete az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. ábra nagyobb léptékű metszet' az 1. ábra C—D vonala szerint, a 4. ábra egy részlet* nagyobb léptékű vázlatos rajza. A rendes kerék (a) talpa fölé köz meg­hagyásával a külső föl ül elén szögecsekkel kivert vagy barázdás (b) abroncsvas van ráhúzva mely keresztmetszetében félkör­alakú. A kerék (c) küllői között sugár­irányban elhelyezett (d, e) kétkarú eme­lők vannak kétoldalt fölváltva úgy elren­dezve hogy forgáspontjuk (f)-nél az (a) kerék talpban, van. Az emelő külső (d) karja végén behajlik és itt a forgó (g) golyó' van alkalmazva, mely az abroncs kúposán bemélyedő (h) ágyazásához tá­maszkodik. Az emelő másik (e) karja szabad végével a kerékküllőket összeköTő (i) harántrudakhoz erősített (j) hüvely­ben ágyazott (k) rúgóhoz támaszkodik. • Az emelők (e) karjai egyrészt az (i)-

Next

/
Thumbnails
Contents