72471. lajstromszámú szabadalom • Szárítóberendezés egymás fölött mozgó lépcsős cserényszalagokkal és mechanikai anyag be- és kiszállítással

Megjelent 1918. évi angngztng ti6 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72471. szám. X/a. OSZTÁLY. Szárítóbérendezés egymás fölött mozgó lépcsffs cserényszalagokkal és mechanikai anyag be- és kiszállítással. JANKA JÓZSEF GYÁROS RADOTINBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 1-je. Elsőbbsége 1917 februir hó 14-ike. Szárítóberendezések, melyek egymás fölött mozgó lépcsősen elrendezett cse­rényszalíagoJkból állanak a szalagoktól el­választott szállítóberendezésekkel vannak fölszerelve, melyek az anyagot szántás céljából a legfölső cserényre cs a 'egalsó cserényről a kiürítő nyílásba viszik. Ezen elrendezés hátránya, hogy a szál­lítóberendezésnek megkövetelt légmentes csatlakozása a cserényekhez csak igen nagy nehézséggel tartható fönn és azon­kívül a bevitt anyag nedves állapotánál fogva a szállítóberendezés alkatrészeihez tapadván a szárítóberendezésbe nem jut, úgy, hogy bizonyos anyagveszteségekkel kell számolnunk. Ezen hátrány a találmány értelmében olykép kiküszöböltetik, hogy a legfölső és legjalisó cserényszalag az anyagtarta­léktérig, illetve az anyagkiürítőtérig meg van hosszabbítva és közvetlenül szállító­eszköz gyanánt van kiképezve. A rajzon a találmány szerinti szárító­berendezés egy foganatosítási alakja pél­daképen van föltüntetve. (a) jelöli a szállítható szárítószekrényt, (b, b,) az abban elrendezett cserényszala­gokat. A legfölíső (c) szárítószalag és a legalsó. (d) szalag az (e) anyagtartaléktérig, il­letve az (f) kiürítőtérig terjed és ezek köz­vetlenül szállítóeszközök gyanánt szolgál­nak. Az anyag bevitelére ós kiszállítására bármily külön berendezés mellőzhető úgy, hogy a föntemlített előnyök elérésén kívül a berendezés lényegesen egyszerű­síttetik. » SZABADALMI IGÉNY. Szárítóberendezés egymás fölött mozgó lépcsős cserényszalagokkal és mecha­nikai anyag be- és kiszállítással, azál­tal jellemezve, hogy a legfölső, illetve legalsó cserényszalag az anyagtaila-Iéktérig, illetve kiürítőtérig terjed és közvetlenül szállítóeszköz gyanánt van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) MUI UTAZVÁN R~ÁJMMÁO NVOHOAM WMMNI I

Next

/
Thumbnails
Contents